Informacja

Informacja dotycząca wydania decyzji udzialającej pozwolenia zintegrowanego dla TREND GROUP Sp. z o.o. na prowadzenia instalacji przemysłu mineralnego - instalacji do wytopu szkła zlokalizowanej w Woli Korzeniowej.

Załączniki
Informacja   204.208 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1143.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1205 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1143.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1205 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1133.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2381/2 w miejscowości Szydłowiec

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1133.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2381/2 w miejscowości Szydłowiec.

Zawiadomienie nr RO.6341.35.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla P. Anny Pijanowskiej, Krzysztofa Pijanowskiego, Mariusza Pijarowskiego i Piotra Pijanowskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Kobyłka dla potrzeb hodowli ryb w stawie przepływowym istniejącym na działkach nr ewid. 36, 41 i 37 w miejscowości Stanisławów, gmina Chlewiska (tj. piętrzenie wód i użytkowanie wód rzeki Kobyłki oraz zrzut wód ze stawu), zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie   275.342 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.21.4.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu z dnia 31 grudnia 1987r. znak: OS.V.7211/27/87

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu z dnia 31 grudnia 1987r. znak: OS.V.7211/27/87, na mocy której udzielono Panom Janowi i Stanisławowi Pijanowskim pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód rzeki Kobyłki dla potrzeb stawu rybnego o pow. 1,36 ha, zlokalizowanego w miejscowości Stanisławów, gmina Chlewiska.

Załączniki
Zawiadomienie   259.372 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.34.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód rzeki Smiłówki dla potrzeb stawu rybnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 149/2, w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb poprzez: piętrzenie wód rzeki Smiłówki w km 3+400, pobór wody powierzchniowej oraz zrzut wody ze stawu do rzeki, zgodnie z przedłożonym operatem opracowanym przez mgr inż. Józefa Witolda Ogińskiego.

Załączniki
Zawiadomienie   234.682 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 395 w miejscowości Tomaszów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 395 w miejscowości Tomaszów.

Załączniki
Zawiadomienie Nr 1   275.672 KB
Zawiadomienie Nr 2   277.827 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.904.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 165 i 166 w miejscowości Bieszków Dolny

Zawiadomienie nr GN.6642.1.904.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 165 i 166 w miejscowości Bieszków Dolny.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.523.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 355 w miejscowości Nadolna

Zawiadomienie nr GN.6642.1.523.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 355 w miejscowości Nadolna.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.792.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 606 i 868 w miejscowości Zbijów Duży

Zawiadomienie nr GN.6642.1.792.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 606 i 868 w miejscowości Zbijów Duży.

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 w Biurze Obsługi Petenta, w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach  14 – 28 listopada 2017 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 28 listopada 2017 roku na adres:
• poczty elektronicznej ngo@szydlowiecpowiat.pl,
• numer faksu 48 617 70 09,
• pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Zawiadomienie nr RO.6341.33.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Szydłowieckiego znak: RO.6341.14.2.2013 oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Szydłowieckiego znak: RO.6341.17.2.2013 z dnia 05. 08. 2013 r. oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Spółki z o. o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu), oczyszczonych w osadniku i separatorze koalescencyjnym ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni ręcznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 969/33, położonej w Szydłowcu, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym, przez dr Ewę Juchnowską.

Załączniki
Zawiadomienie   284.046 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.322.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 212/2 i 216/2 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.322.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 212/2 i 216/2 w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.321.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 213 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.321.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 213 w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie nr RO.6341.31.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia wodnego - rowu przydrożnego trapezowego na przepust rurowy z rur HDPE o średnicy 400mm i długości 9 m, w ramach projektu budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 7 w km 487+370 (strona lewa, działka drogowa nr 1016), na teren działki o nr ewid. 344/4, zlokalizowanej w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Jacka Karpetę.

Załączniki
Zawiadomienie   246.635 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.886.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 633 w miejscowości Zbijów Duży

Zawiadomienie nr GN.6642.1.886.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 633  w miejscowości Zbijów Duży.

Zawiadomienie nr RO.6341.23.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na działkach o nr ewid. 115, 117, 126, 128 oraz 130 zlokalizowanych w miejscowości Zawonia, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Sławomira Kiziewicza oraz mgr inż. Sławomira Sternę.

Załączniki
Zawiadomienie   241.360 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.30.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego kanału deszczowego o 300 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 727 od km 54+755 do km 55+125 do istniejącego kanału deszczowego o 300 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 727 i następnie rowu krytego o 400 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4014W z odpływem do rowu melioracyjnego o nazwie Ciek od Jastrzębia (działka o nr ew. 657), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Lesława Strzałkę.

Załączniki
Zawiadomienie   301.337 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.26.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę obustronnych rowów otwartych o długości 1850m, wzdłuż projektowanej drogi leśnej nr DR/10/9 (km 0+00 do 0+1850) oraz budowę 16 przepustów a także wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi leśnej i składnic zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Trąbowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez Stolbud Justyna Rybak z siedzibą w Wąchocku.

Załączniki
Zawiadomienie   277.174 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.27.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie działce o nr ew. 115/1, położonej w miejscowości Zdziechów urządzeń wodnych (rurociągu drenarskiego do odwadniania obiektów budowlanych rowu melioracyjnego o długości 200m i wylotu z rurociągu drenarskiego) oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odwadnianie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce o nr ew. 115/1 w Zdziechowie oraz odprowadzanie wody z odwodnienia obiektów budowlanych do ziemi za pośrednictwem projektowanego i istniejącego rowu melioracyjnego „R-4”, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   271.689 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.252.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 79/1 i 79/2 w miejscowości Mirówek

Zawiadomienie nr GN.6642.1.252.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 79/1 i 79/2 w miejscowości Mirówek.

Zawiadomienie nr RO.6341.21.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 40 + 210 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 421 i 525/1), na teren działki o nr ewid. 525/2, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki
Zawiadomienie   272.668 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.25.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 40 + 210 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 421 i 525/1), na teren działki o nr ewid. 525/2, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki
Zawiadomienie   240.100 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.815.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 208 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.815.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 208 w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie nr RO.6341.24.2.2017 w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Szydłowieckiego RO-6223-15-3/07 z dnia 15.07.2008r.

Zawiadomienie nr RO.6341.24.2.2017 w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Szydłowieckiego RO-6223-15-3/07 z dnia 15.07.2008r.

Załączniki
Zawiadomienie   240.880 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.242.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 358 w miejscowości Mirów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.242.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 358 w miejscowości Mirów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.646.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 197 w miejscowości Budki III oraz działki 204/4 w miejscowości Budki

Zawiadomienie nr GN.6642.1.646.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 197 w miejscowości Budki III oraz działki 204/4 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr RO.6233.20.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. czterech studni chłonnych oraz wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych wód opadowych z powierzchni drogi gminnej - ulicy Wymysłów w Szydłowcu (odcinek od km 0+000 do km 0+238), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Leszka Flisek.

Załączniki
Zawiadomienie   214.199 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.322.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 212/2, 216/2 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.322.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 212/2, 216/2 w miejscowości Chronów Kolonia.

Załączniki
Zawiadomienie   355.341 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.321.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 213 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.321.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 213 w miejscowości Chronów Kolonia.

Załączniki
Zawiadomienie   357.672 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.19.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego przepustu w korycie rzeki Korzeniówki w km 8+277 do 8+285 (teren działki o nr ew. 372/4), w celu dojazdu z drogi gminnej do nieruchomości będącej własnością inwestorów tj. działki o nr ew. 285, położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie   243.412 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.616.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 177 w miejscowości Koszorów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.616.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 177 w miejscowości Koszorów.

Załączniki
Zawiadomienie   294.162 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1072.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 60 w miejscowości Mirów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1072.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 60 w miejscowości Mirów.

Załączniki
Zawiadomienie   380.928 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.683.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 357/1 i 357/2 w miejscowości Tomaszów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.683.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 357/1 i 357/2 w miejscowości Tomaszów.

Załączniki
Zawiadomienie   373.425 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.18.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Hubala w Szydłowcu, zawierających w swoim składzie substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska wodnego tj. węglowodory ropopochodne, ołów, fosfor ogólny i azot amonowy, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez „JARS Sp. z o.o.” z filią w Mysłowicach.

Załączniki
Zawiadomienie   262.741 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.415.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 86/1 i 86/2 w miejscowości Bieszków Dolny

Zawiadomienie nr GN.6642.1.415.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 86/1 i 86/2 w miejscowości Bieszków Dolny.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.666.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 438 w miejscowości Bieszków Dolny

Zawiadomienie nr GN.6642.1.666.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 438 w miejscowości Bieszków Dolny.

Załączniki
Zawiadomienie   293.097 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.533.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 574, 575, 576 w miejscowości Orońsko

Zawiadomienie nr GN.6642.1.533.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 574, 575, 576 w miejscowości Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   395.044 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego Nr RO.6222.1.7.2017

Starosta Szydłowiecki wszczął postępowanie, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej 140 ton na dobę.

Załączniki
Obwieszczenie   389.538 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.325.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 182/1 w miejscowości Krogulcza Sucha

Zawiadomienie nr GN.6642.1.325.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 182/1 w miejscowości Krogulcza Sucha.

Załączniki
Zawiadomienie   184.988 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.13.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 61/29 w miejscowości Orońsko, łączącej ul. Topolową z ul. Brandta oraz 10 przepustów pod zjazdami indywidualnymi, a także szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni przedmiotowej drogi gminnej, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki
Zawiadomienie   253.668 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.14.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego drenowania na działce o nr ew. 216/5 położonej w miejscowości Chronów Kolonia, gm. Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez inż. Ewę Zapałę.

Załączniki
Zawiadomienie   211.146 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.15.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 38+255 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 2116), na teren działki o nr ewid. 2104, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   219.083 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1262.2015 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 546 i 74 w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1262.2015 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 546 i 74 w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.286.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 336 w miejscowości Zaborowie

Zawiadomienie nr GN.6642.1.323.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 20296 w miejscowości Budki

Zawiadomienie nr GN.6642.1.323.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 20296 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.875.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 116/4 w miejscowości Orońsko gm. Orońsko

Zawiadomienie nr GN.6642.1.875.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 116/4 w miejscowości Orońsko gm. Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   390.699 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.324.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 130 w miejscowości Mirów Nowy gm. Mirów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.324.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 130 w miejscowości Mirów Nowy gm. Mirów.

Załączniki
Zawiadomienie   351.794 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1218.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 390/1 w miejscowości Krogulcza Sucha gm. Orońsko

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1218.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 390/1 w miejscowości Krogulcza Sucha gm. Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   306.212 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.954.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 108 w miejscowości Bieszkowie Dolnym gm. Mirów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.954.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 108 w miejscowości Bieszkowie Dolnym gm. Mirów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.361.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1126 w miejscowości Mirów Stary gm. Mirów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.361.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1126 w miejscowości Mirów Stary gm. Mirów.

Załączniki
Zawiadomienie   1.810 MB

Zawiadomienie nr RO.6341.8.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Szydłowieckiego z dnia 17 kwietnia 2003r. znak: RO-6223-2/03 oraz wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód zlewni rzeki Szabasówki dla potrzeb stawów rybnych o łącznej powierzchni F=1,54ha istniejących w kompleksie Pałacowym Odrowążów w Chlewiskach., zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie   258.976 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.11.2.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w km 55+954 w miejscowości Jastrząb nad rzeką Szabasówką, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Lesława Strzałkę.

Załączniki
Zawiadomienie   215.624 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.10.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. budowę i przebudowę rowów przydrożnych w tym wykonanie rowów krytych ? 500, budowę przepustu ? 800 pod koroną drogi i przepustów pod zjazdami ? 400 w ciągu przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 727 od km 55+125 do km 56+840 oraz na wykonanie dwóch wylotów z rowów przydrożnych i odprowadzanie nimi wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej do rzeki Szabasówki w km 21+250 na terenie gminy Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Lesława Strzałkę.

Załączniki
Zawiadomienie   297.740 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.4.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. przebudowę rowu otwartego przy drodze leśnej nr 593/220, budowę 14 przepustów ? 500 o długości od 8 m do 10 m w związku z rozbudową drogi leśnej na terenie Leśnictwa Budki, Skarżysko Książęce i Majdów) oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi leśnej nr 593/220 i składnic, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez Stolbud Justyna Rybak z siedzibą w Wąchocku.

Załączniki
Zawiadomienie   263.217 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.325.2015 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 840 w miejscowości Nadolna gm.Chlewiska

Zawiadomienie nr GN.6642.1.325.2015 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 840 w miejscowości Nadolna gm.Chlewiska

Załączniki
Załącznik   395.529 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.5.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z pralni odzieży roboczej zlokalizowanej przy ul. Metalowej 7 w Szydłowcu, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez „EKON” Inżynieria Środowiska Michał Nowocień z siedzibą w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie   279.495 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.222.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4 i 5 w miejscowości Orońsko

Zawiadomienie nr GN.6642.1.222.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4 i 5 w miejscowości Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   546.086 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.1.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. obustronnych rowów przydrożnych drogi gminnej relacji Guzów - Łaziska, 5 przepustów pod drogami dojazdowymi do pół, 2 przepustów pod zjazdami indywidualnymi przepustu w rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 3562W) oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej relacji Guzów-Łaziska od km 0+007,50 do km 1+366,58, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki
Zawiadomienie   285.739 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.3.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanałów deszczowych oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi za pośrednictwem istniejących rowów drogowych wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi powiatowej Nr 3315W na odcinku od km 9+605 do km 10+305 w miejscowości Nieznamierowice, gmina Rusinów, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Józefa Ogińskiego.

Załączniki
Zawiadomienie   319.066 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3781/2 w miejscowości Szydłowiec przy ul. Książek Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3781/2 w miejscowości Szydłowiec przy ul. Książek Stary.

Załączniki
Zawiadomienie   699.874 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.2.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Szydłowieckiego znak: RO.6341.12.3.2016 z dnia 22.08.2016r. udzielającego Gminie Orońsko pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie (za pomocą wylotu kanału z rur PCV 315mm usytuowanego w granicach działki nr 208/1), do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych (będących ściekami bytowymi)
z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łaziska, gmina Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   269.193 KB

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Załączniki
Obwieszczenie   229.420 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 320 w miejscowości Krogulcza Sucha

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 320 w miejscowości Krogulcza Sucha.