Zawiadomienie nr GN.6642.1.1011.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 528 w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1011.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 528 w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.591.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 569 w miejscowości Wałsnów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.591.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 569 w miejscowości Wałsnów.

Załączniki
Zawiadomienie- właściciel dz. nr ew. 570   388.548 KB

Informacja o dniu wolnym od pracy

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SZYDŁOWCU

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku ustalono:

 

- 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania przez wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2018 roku Starostwo Powiatowe w Szydłowcu będzie czynne w godzinach 7.30 – 15.30, które są też godzinami przyjęć interesantów.

Załączniki
Zarządzenie 54/2018   236.125 KB

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.). Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.

 • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – 2 ust. 1 pkt 21 ustawy,
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – 2 ust. 1 pkt 22 ustawy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) – taką grą jest przykładowo charytatywna gra fantowa, popularna wśród organizacji pozarządowych.

Do obowiązków instytucji obowiązanych należy m.in.:

 • wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art.8),
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń(art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),
 • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
 • prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
 • podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 • przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50),
 • przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),
 • zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
 • wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86),
 • stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Zgodnie z art. 130 ustawy, fundacje oraz stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków. Kontrolę sprawuje:

 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli,
 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
 • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w ustawie o fundacjach,
 • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeń.

Kontrola, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132). Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142).

W przypadku niedopełnienia przez instytucje obowiązane obowiązków nałożonych ustawą, przewidziane są kary administracyjne określone w art. 150 ustawy. Kary w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3150/2 i 3668 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3150/2 i 3668 w miejscowości Skłoby.

Załączniki
Zawiadomienie   365.063 KB

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 w Biurze Obsługi Petenta, w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach  9 – 23 listopada 2018 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku na adres:
• poczty elektronicznej ngo@szydlowiecpowiat.pl,
• numer faksu 48 617 70 09,
• pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.903.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 29,30,31 w miejscowości Wilcza Wola.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.903.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 29,30,31 w miejscowości Wilcza Wola.

Załączniki
Zawiadomienie   280.191 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3668 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3668 w miejscowości Skłoby.

Załączniki
Zawiadomienie   304.714 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.140.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 411, 412 w miejscowości Orońsko, ul. Starowiejska.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.140.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 411, 412 w miejscowości Orońsko, ul. Starowiejska.

Załączniki
Zawiadomienie   426.135 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3668 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3668 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.763.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 11 w miejscowości Tomaszów gmina Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.763.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 11 w miejscowości Tomaszów gmina Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   356.048 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku gospodarczego w miejscowości Łazy gm. Szydłowiec, na działkach nr ew. 96/1, 96/2, 96/5, 96/6.

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku gospodarczego w miejscowości Łazy gm. Szydłowiec, na działkach nr ew. 96/1, 96/2, 96/5, 96/6.

Załączniki
Obwieszczenie   191.963 KB

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Załączniki
Informacja   631.133 KB

Decyzja 207.2018 obejmująca zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego na przedszkole niepubliczne, na dz. nr ew. 4816/1, 4816/2, 4816/3, 4816/4 przy ul. Radomskiej 2 w Szydłowcu

Decyzja 207.2018 obejmująca zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego na przedszkole niepubliczne, na dz. nr ew. 4816/1, 4816/2, 4816/3, 4816/4 przy ul. Radomskiej 2 w Szydłowcu

Załączniki
Decyzja 207.2018   921.567 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 września 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r., znak: BA.6470.17.Sz.2017

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 24 września 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r., znak: BA.6470.17.Sz.2017

Załączniki
Obwieszczenie   192.668 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.792.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 267/2 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.792.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 267/2 w miejscowości Mirów Stary.

Załączniki
Zawiadomienie   59.667 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.655.2018 o ustaleniu przebiegu granic działki nr 250 w miejscowości Krogulcza Mokra.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.655.2018 o ustaleniu przebiegu granic działki nr 250 w miejscowości Krogulcza Mokra.

Załączniki
Zawiadomienie   60.207 KB
Zawiadomienie Nr 2   59.654 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.276.2018 o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4412 z działką sąsiednią nr 977 poł. w miejscowości Szydłowiec.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.276.2018 o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4412 z działką sąsiednią nr 977 poł. w miejscowości Szydłowiec.

Załączniki
Zawiadomienie   72.896 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o ustaleniu przebiegu granic działki nr 3150/2 oraz działki nr 3668 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o ustaleniu przebiegu granic działki nr 3150/2 oraz działki nr 3668 w miejscowości Skłoby.

Załączniki
Zawiadomienie   372.348 KB

Zawiadomienie nr BA.6740.167.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego na przedszkole niepubliczne

Zawiadomienie nr BA.6740.167.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego na przedszkole niepubliczne, na działkach nr ewid. gr. 4816/1, 4816/2, 4816/3 i 4816/4 przy ul. Radomskiej 2 w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie   445.628 KB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. decyzji uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie oraz utrzymującą w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. decyzji uchylającej w części i orzekającej  w tym zakresie  oraz utrzymującą  w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 51KPJ – przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej (kilometraż lokalny od km 0+003,65 do k, 0+0,077,22) o długości 73,57 m.

Załączniki
Obwieszczenie   380.345 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.590.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 448, 449 w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.590.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 448, 449 w miejscowości Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   381.093 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.686.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 21 w miejscowości Tomaszów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.686.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 21 w miejscowości Tomaszów.

Załączniki
Zawiadomienie   361.466 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.526.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 371, 375 w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.526.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 371, 375 w miejscowości Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie   367.439 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr ew.3668- droga do dawnej osady "Motyki" z działkami przyległymi określonymi w załączniku nr 1.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr ew.3668- droga do dawnej osady "Motyki" z działkami przyległymi określonymi w załączniku nr 1.

Załączniki
Załącznik nr 1 (Zawiadomienie)   167.219 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr ew.3150/2- droga Hucisko- Skłoby z działkami przyległymi określonymi w załączniku nr 1 i nr 2.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.541.2018 o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr ew.3150/2- droga Hucisko- Skłoby z działkami przyległymi określonymi w załączniku nr 1 i nr 2.

Załączniki
Załącznik nr 1 (Zawiadomienie)   223.093 KB
Załącznik nr 2 (Zawiadomienie)   154.588 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.527.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 137 w miejscowości Bieszków Dolny.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.527.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 137 w miejscowości Bieszków Dolny.

Załączniki
Zawiadomienie   344.343 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 173 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 173 w miejscowości Mirów Stary

Załączniki
Zawiadomienie   400.877 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.424.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 770, 771, 772 i 773 w miejscowości Orońsko

Zawiadomienie nr GN.6642.1.424.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 770, 771, 772 i 773 w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 558 w miejscowości Chronów Wieś

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 558 w miejscowości Chronów Wieś.

Załączniki
Zawiadomienie   215.950 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1051 i 558 w miejscowości Chronów Wieś

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1051 i 558 w miejscowości Chronów Wieś.

Załączniki
Zawiadomienie Nr 1   340.901 KB
Zawiadomienie Nr 2   547.762 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 395 w miejscowości Tomaszów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1032.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 395 w miejscowości Tomaszów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.208.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1636 i 1642 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.208.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1636 i 1642 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.124.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 152 w miejscowości Wola Lipieniecka Mała

Zawiadomienie nr GN.6642.1.124.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 152 w miejscowości Wola Lipieniecka Mała.

Postanowienie nr GN.6622.1.2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w mieście Szydłowiec

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w mieście Szydłowiec, gmina Szydłowiec o łącznej powierzchni 51,8952 ha.

Załączniki
Postanowienie   140.964 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.16.Sz.2017 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.16.Sz.2017 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 15KDD i 53KPJ – przedłużenie ulicy Kopernika (kilometraż lokalny od km 0+004,00 do km 0+162,08, o długości 158,08 mb). 

Załączniki
Obwieszczenie   190.944 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.17.Sz.2017 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.17.Sz.2017 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 51 KPJ – przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej (kilometraż lokalny od km 0+003,65 do km 0+077,22, o długości 73,57 mb). 

Załączniki
Obwieszczenie   190.854 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.63.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 182 i 183 w miejscowości Chronów Wieś

Zawiadomienie nr GN.6642.1.63.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 182 i 183 w miejscowości Chronów Wieś.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.243.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 359 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.243.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 359 w miejscowości Mirów Stary.

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.3.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.3.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa przedłużenia ul.Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0 + 000 do km 0+ 761 o długości 761 mb, w Szydłowcu”.

Załączniki
Obwieszczenie   255.622 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.38.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 17-droga powiatowa w miejscowości Mirów Nowy

Zawiadomienie nr GN.6642.1.38.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 17-droga powiatowa w miejscowości Mirów Nowy.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1185.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 403 w miejscowości Aleksandrów

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1185.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 403 w miejscowości Aleksandrów.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.415.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 84/1, 86/1 w miejscowości Bieszków Dolny

Zawiadomienie nr GN.6642.1.415.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 84/1, 86/1 w miejscowości Bieszków Dolny.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.243.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 359 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.243.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 359 w miejscowości Mirów Stary.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 173 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.94.2018 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 173 w miejscowości Mirów Stary.

Załączniki
Zawiadomienie - właściciel działki nr 136/2   369.632 KB
Załącznik   367.941 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1183.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 382/3 w miejscowości Zbijów Mały

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1183.2017  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 382/3 w miejscowości Zbijów Mały.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.35.2018 o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych działki nr 584 w miejscowości Chlewiska

Zawiadomienie nr GN.6642.1.35.2018 o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych działki nr 584 w miejscowości Chlewiska.

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa przedłużenia ul.Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0 + 000 do km 0+ 761 o długości 761 mb”.

Załączniki
Obwieszczenie   824.299 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1205.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 155 i 157 w miejscowości Krogulcza Mokra

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1205.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 155 i 157 w miejscowości Krogulcza Mokra.

Zawiadomienie Nr RO.6220.1.2018.SK o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do produkcji szkła.

Załączniki
Zawiadomienie   425.254 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.16.Sz.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.16.Sz.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 15KDD i 53KPJ – przedłużenie ulicy Kopernika (kilometraż lokalny od km 0 + 004,00 do km 0+ 162,08, dł. 158,08 mb)”.

Załączniki
Obwieszczenie   478.478 KB

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.Sz.17.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego nr BA.6740.Sz.17.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 51KPJ – przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej (kilometraż lokalny od km 0 + 003,65 do km 0+ 077,22, dł. 73,57 mb)”.

Załączniki
Obwieszczenie   465.376 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.996.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 150/1 i 151/1 w miejscowości Krogulcza Sucha

Zawiadomienie nr GN.6642.1.996.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 150/1 i 151/1 w miejscowości Krogulcza Sucha.