główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału, realizując zadania powiatu dotyczące ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa i łowiectwa.

Naczelnik lub inny pracownik Starostwa wyznaczony przez Starostę może pełnić funkcję Geologa Powiatowego.

1. Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:
1) Ochrony Środowiska:
a) nadzór i określenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń dla podmiotów gospodarczych, które korzystają ze środowiska,
b) wydawanie decyzji zintegrowanych dla instalacji i przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości,
c) przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ochrony środowiska wynikających z przepisów ochrony środowiska, dla których Starosta sprawuje nadzór,
d) wydawanie decyzji o sporządzeniu i przedstawieniu przeglądu ekologicznego dla instalacji powodującej negatywne oddziaływanie na środowisko,
e) ustalanie sposobu i zakresu działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
f) nakładanie obowiązków uiszczania na rzecz NFOŚiGW kwot pieniężnych odpowiadającej wysokości szkód wynikających z naruszenia stanu środowiska,
g) prowadzenia spraw z zakresu pożyczek i dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
h) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
i) wydawanie decyzji w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla prowadzących działalność gospodarczą,
j) przygotowywanie do zatwierdzenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.
k) przedstawianie Sprawozdań z realizacji z Planu i Programu.
l) opiniowanie gminnych Planów Gospodarki Odpadami.

2) Gospodarki odpadami:
a) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
b) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
c) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami,
d) wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
f) prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
g) nadzór i monitorowanie miejsc po zlikwidowanych i zrekultywowanych mogilnikach,
h) wydawanie decyzji o wyłączeniu wysypisk odpadów z eksploatacji i ich rekultywacji.

3) Leśnictwa i Ochrony Przyrody:
a) nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
b) wydawanie decyzji w przypadku nie wykonania przez właściciela lasu zabiegów profilaktycznych i ochronnych,
c) przyznawanie środków na dofinansowanie kosztów zalesiania gruntów na wniosek właściciela,
d) wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
e) zlecanie sporządzenia planu urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
f) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
g) nakazywanie właścicielom lasów wykonywania prac, jeżeli nie wykonują oni w określonym czasie zadań zawartych w planach urządzenia lasu,
h) wydawanie opinii w zakresie rocznego planu zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
i) realizowanie zadań w zakresie oceny zadrzewień i dotacji oraz ekwiwalentu dla właścicieli gruntów, którzy przeznaczą je pod zalesienia,
j) prowadzenie rejestru pomników przyrody oraz zespołów przyrodniczo-krajoznawczych,
k) kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
l) przyznawanie uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
m) przygotowanie umów dzierżawy obwodów łowieckich,
n) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
o) wyrażanie zgody na zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
p) uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
q) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasów,
r) wydawanie decyzji na trzymanie chartów,
s) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

4) Gospodarki Wodnej:
a) wydawanie decyzji ustalającej linię brzegową rzek i zbiorników wodnych,
b) przyznawanie odszkodowań za grunty zajęte trwale przez wody stanowiące własność państwa na wniosek właściciela gruntów,
c) wydawanie pozwoleń na eksploatację urządzeń wodnych, służących do ujmowania wody podziemnej oraz urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniami,
d) zatwierdzanie projektów robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych,
e) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód
- pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
- korzystanie z wód do celów energetycznych,
- wydobywanie żwiru i piasku z dna zbiorników wodnych i rzek,
f) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych,
g) wydawanie pozwoleń na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
h) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odwodnienie wyrobisk kopalnianych zakładów górniczych i wykopów budowlanych,
i) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
j) przeprowadzanie rozpraw wodnoprawnych w sprawach wynikających z ustawy Prawo wodne,
k) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
l) rejestrację sprzętu pływającego do połowu ryb,
m) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciami rybackimi wód płynących,
n) decydowanie o wykonywaniu przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych robót i urządzeń w celu polepszenia stosunków wodnych na gruncie,
o) nadzór nad gminnymi spółkami wodnymi,
p) ustalenia wysokości oraz rodzaju świadczeń dla jednostek, które odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych, a nie są członkami spółek wodnych.

5) Emisji do powietrza:
a) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami emisji gazów do powietrza wraz z określeniem warunków charakteru, liczby, rodzaju i wymagań w zakresie poszczególnych emisji,
b) wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczających powietrze,
c) ustalanie rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych i wprowadzanych do powietrza,
d) przechowywanie danych o rodzajach i ilościach substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,
e) nakazywania prowadzenia pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających dla instalacji wprowadzających substancje niebezpieczne do powietrza,
f) koordynacja i nakładanie obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza na podmioty i jednostki organizacyjne,
g) prowadzenie rejestrów instalacji dla których nie jest wymagane pozwolenie na emisję, a które wymagają zgłoszenia.

6) Rolnictwa:
a) wydawanie zaleceń w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
b) współpraca z przedstawicielami Izby Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie spraw rolnictwa.

7) Geologii:
a) zatwierdzanie projektu prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin,
b) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 tys. m3 oraz bez używania materiałów wybuchowych,
c) nadzór nad wykonawstwem prac geologicznych,
d) kontrola nad prawidłowością naliczania opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę przez przedsiębiorców,
e) kontrola zakładów górniczych, podlegających pod nadzór Starosty, pod względem zgodności zachowania warunków zawartych w udzielonych koncesjach na wydobywanie kopalin.
8) Przygotowanie materiałów i zmian do Biuletynu Informacji Publicznej.

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Wydziale Rolnictwa, Orchony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa >>