Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni przebudowywanej drogi powiatowej nr 4015W relacji Szydłowiec - Mirów Nowy - granica województwa

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę cieku od Chlewisk, na działce nr ew. 89/1 zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Szabasówki Lewej oraz rowów melioracyjnych R-A i R-1 do celów odprowadzania wód opadowych z powierzchni przebudowy

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni przebudowywanej drogi powiatowej nr 3341 relacji Jabłonica-Pogroszyn-Chustki

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będącej własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych z gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt futerkowych

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PPHU Ośrodek Wczasowy ?MEXICANA? s.c. w Chlewiskach, ul. Leśna 1 na wprowadzanie wód opadowych ujętych w system kanalizacyjny do ziemi

Informacja

Informacja dotyczącą wydania decyzji na wniosek Pawła Maciąg na zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów samochodowych i budowę budynku magazynowego dla samochodów oczekujących na demontaż

Informacja

Informacja dotyczącą wydania decyzji, na wniosek Gminy Orońsko 26-505 Orońsko ul.Szkolna 8 na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piasków ze złoża "Śniadków 1"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża piaskowców jurajskich "Szydłówek-Laskowski"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złoża piasków "Chustki-Cichoń"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złoża piasku "Chustki-Zagorski 3A"

Informacja

Informacja dotyczącą prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku Pana Pawła Maciąga na zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów samochodowych

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociągową koryta rzek: Szabasówki Lewej w km 6+700 (w m. Krzcięcic) oraz Wilczanki w km 5+395 i w km 7+050 (w m. Wilcza Wola)

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową pod korytem rzeki Oronki w km 7+500 zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez p. Marię Bernacik

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Ślusarskiego Zdzisław Nowakowski na wprowadzanie wód opadowych z terenu Zakładu Ślusarskiego do rzeki Korzeniówki

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piasków ze złoża "Wysoka IV", położonego we wsi Wysoka

Informacja

Informacja dotyczącą prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Orońsko 26-505 Orońsko ul. Szkolna 8 na budowę mechaniczno-biologicznej

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie koryta siecią wodociągową rzeki Kobyłki w km 4+240 i w km 4+420 w miejscowości Budki I oraz w km 4+980 w miejscowości Budki II

Informacja

informacja dotycząca wydania decyzji, na wniosek Marka Małeckiego i Marcina Małeckiego zam. 26-500 Szydłowiec ul.Hubala 7 na rozbudowę warsztatu naprawczego mechaniki samochodowej

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec) na przekroczenie koryta rzeki Korzeniówki w km 3+500, przepustem drogowym skrzynko

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Smagowianki w km 1+400 wód zużytych z odstojnika wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostałów

Informacja

Informacja dotycząca wydania decyzji na wniosek OPTIMA Recykling Sp. z o.o. 26-500 Szydłowiec ul.Wschodnia 37 na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego i dwóch wiat magazynowych

Informacja

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Marka Małeckiego i Marcina Małeckiego zam. 26-500 Szydłowiec ul.Hubala na rozbudowę warsztatu naprawczego mechaniki samochodowej

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika wodnego w m. Jastrząb

Informacja

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek OPTIMA Recykling Sp. z o.o. 26-500 Szydłowiec ul.Wschodnia 37 na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego i dwóch wiat magazynowych

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na działce nr 366 zlokalizowanej we wsi Dobrut

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Orońsku do rowu opaskowego oraz wykonanie wylotu do odbiornika ścieków oczyszczonych

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągu betonowego ? 60 cm, długości 30 mb w korycie rzeki Korzeniówki

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 05.09.2000 r. znak: RO-7644-E-7-1/00 oraz przyjęcia zgłoszenia instalacji do natryskowego lakierowania skór

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Porąbka dla potrzeb stawu zw. "NADOLNA" o pow. 1,30 ha położonego na działce nr ewid. 27 w m. Nadolna

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o pow. 0,840 ha oraz odbudowę dwóch stawów o pow. 0,270 ha i 0,275 ha na działce nr 267 w m. Długosz

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego na młynówce rzeki Szabasówki w pobliżu miejscowości Ciepła

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla zakładu pralniczego w Szydłowcu

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie koryta rzeki Szabasówki Lewej w km 3+280 siecią wodociągową w rur PCV fi160mm w miejscowości Zastronie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piaskowców jurajskich ze złoża "Szydłówek - Bielecki"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego "LECHMAR" w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego