Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Garlicy w km 3+330, 3+910 w gminie Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Sławomira Sternę

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rowu na zastawce do wysokości 223,40m npm dla potrzeb przepływowego istniejącego stawu o pow. 0,083 ha i pojemności V=830m3, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 84/13 w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Józefa Ogińskiego oraz p. mgr inż. Józefa Szyszkę

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o pow. 0,02 ha i piętrzenie wód własnych na działce o numerze ewidencyjnym 613 w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. inż. Elżbietę Zapałę

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Szabasówki dla potrzeb zbiornika wodnego przy ul. Czachowskiego w Chlewiskach zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. Józefa Maciejewskiego oraz p. mgr inż.Alfonsa Fołtyna

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu stacji paliw w Mirowie do zbiornika i ziemi, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat

Ogłoszenie

Ogłosznie

Na podstawie art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Starosta Szydłowiecki informuje:
Zapisy dotyczące oznaczeń nieruchomości zawartych w dz. II ksiąg wieczystych bardzo często różnią się z zapisami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, co jest zawadą w realizacji zadań gospodarczych i społecznych.
W celu wyeliminowania tych rozbieżności podaję szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do wykonania przez właścicieli posiadających nieruchomości na terenie powiatu Szydłowieckiego:
1)   Księgi wieczyste nieruchomości położonych na terenie powiatu Szydłowieckiego prowadzone są w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu przy Placu M. Konopnickiej nr 7. Zainteresowane osoby mogą dokonać sprawdzenia wpisów we własnych księgach wieczystych w dniach od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godz. od 9.00 – 14.00.
2)   W siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa
  Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki nr 170 w pokoju nr 4, jest punkt
  informacyjno – konsultacyjny dostępny dla mieszkańców powiatu w godzinach pracy
  Starostwa tj. od godz. 7.30 – 15.30
  Informacje dotyczą sposobu i działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do
  nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych oraz rzeczywistego
  stanu prawnego nieruchomości wykazanego w ewidencji gruntów i budynków
3)   Rzeczywisty stan prawny nieruchomości  potwierdzają n/w dokumenty:
-   wypisy z księgi wieczystej,
-   akty własności ziemi,
-   postanowienia sądu,
-   akty notarialne,
-   decyzje administracyjne.
4)   W Dz. II ksiąg wieczystych ujawnione są dane dotyczące:
-   właściciela nieruchomości,
-   dokumentu prawnego na podstawie którego dokonano wpisu w księdze wieczystej,
-   data wpisu.
5)   W przypadku gdy dane wykazane w Dz. II księgi wieczystej nie odpowiadają
  rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, należy złożyć wniosek do
  Wydziału Ksiąg Wieczystych wraz z dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty
  stan prawny.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Iłżanki w km 70+900, 72+120, 73+650 w gminie Mirów, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Rafała Zwierzchowskiego

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Zbijówki w km 0 + 010 w m. Mirów, gm Mirów zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Elżbietę Kobierską

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu trzyotworowego na cieku wodnym w ciągu projektowanego chodnika przy drodze powiatowej nr 4004 W relacji Chlewiska-Aleksandrów, w m. Chlewiska, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Alfonsa Fołtyna.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Alfonsa Fołtyna

Informacja

Informacja dotycząca wydania decyzji, na wniosek Sylwestra Kacprzyk na budowę budynku warsztatu naprawy samochodów /blacharsko - lakierniczy/ z częścią sklepową wraz z infrastrukturą techniczną

Informacja

informację dotyczącą prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szydłowiec na budowę ulicy Browarskiej i budowę chodnika przy ulicy Słonecznej

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z drogi wojewódzkiej nr 727 do Cieku od Jastrzębia w km 1+820 oraz km 1+600

Informacja

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Sylwestra Kacprzyka na budowę budynku warsztatu naprawy samochodów

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kolektora betonowego o średnicy 80cm o rzędnej dna 209,30m npm. oraz wprowadzanie wód opadowych do rzeki Śmiłówki w km 6+250

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego o pow. 0,35 ha na działkach o nr ewid. 2309 i 2310 zlokalizowanych w m. Chlewiska, gmina Chlewiska