Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu na rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 46+315 , na teren działki o nr ewid. 250, zlokalizowanej w Szydłowcu przy ul, Sowińskiego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   203.927 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3341W relacji Jabłonica-Pogroszyn w km 0+042, zlokalizowanego na rzece Jabłonica w m. Pogroszyn, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej z Siołkowej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   243.720 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu na rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 52+815 (strona lewa - działka o nr ewid. 220), na teren działki o nr ewid. 157/1, zlokalizowanej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   229.587 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzeń wodnych tj. 4 mostów i 7 przepustów oraz wykonanie 4 mostów i 2 przepustów na drodze wojewódzkiej nr 727 w miejscowościach Chlewiska i Pawłów w ramach zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie m. Chlewiska”, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Spółkę z o.o. OCSC z Warszawy – wrzesień 2011.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   85.338 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 6 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Szabasówki, w miejscowościach Chlewiska i Pawłów w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska”, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Spółkę z o.o. OCSC z Warszawy – wrzesień 2011.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   84.222 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Basz mgr inż. Bartosz Szymusik w Końskich.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   82.981 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Pracownię Ochrony Środowiska „EKO-OPERTAT” Piotr Jan Głodo w Radomiu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   83.909 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt futerkowych do ziemi, za pośrednictwem stawu i rowu, zlokalizowanych na działce o nr ewid 43, położonej w miejscowości Krzcięcin, gmina Szydłowiec, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   222.161 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Śmiłówki, wód opadowych i roztopowych z terenów przyległoch do zbiornika wodnego zlokalizowanego w miejscowości Jastrząb, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Biuro Projektowo-Wykonawcze "DELMER" z Kielc.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   149.247 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika wodnego do gromadzenia wód powierzchniowych o pow. 0,06 ha na działce o nr ewid. 1103/2 zlokalizowanej w m. Chlewiska gmina Chlewiska zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez p. mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   145.499 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanału Ø 200 mm do kanału młyńskiego rzeki Szabasówki oraz wprowadzanie do rzeki Szabasówki w km 12+180 oczyszczonych ścieków komunalnych z projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Pawłów, gmina Chlewiska zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez Biuro Projektowo-Techniczne „Ogiński” w Radomiu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   212.926 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i drenażowych z budynków: Wozowni i Muzeum Rzeźby Współczesnej wchodzących w skład Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku do rowu opaskowego stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego w Orońsku i dalej do rzeki Oronki, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo EXWOD z Kielc.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   208.506 KB

Zawiadomienia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór i piętrzenie wód ze źródeł dla potrzeb zbiornika wodnego „Rolina” oraz odprowadzanie wód z w/w zbiornika, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo EXWOD z Kielc.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   217.114 KB

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu szydłowieckiego do konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014”.
 
Uwagi, wnioski, propozycje zmian dotyczące przedłożonego Państwu do konsultacji projektu Programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od dnia 16 marca do 22 marca 2011 r. na adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl lub adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.
 
Przy zgłaszaniu uwag prosimy o podanie:
- sugerowanej treści zmiany lub uzupełnienia (konkretny sugerowany zapis w § i pkt),
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany w Programie.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków z biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Mirów, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. z Kielc.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   195.585 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego Szydłowiec-Długosz zlokalizowanego w m. Szydłowiec zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   206.042 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów, przejść przez rzekę Korzeniówkę (w km 4+109, 4+195, 4+347) oraz umocnienie gabionami koryta rzeki Korzeniówki na terenie miejscowości Szydłowiec zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   200.636 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód rzeki Korzeniówki dla potrzeb zbiornika wodnego zlokalizowanego w Szydłowcu zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Firmę HYDRON z Warszawy.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   208.372 KB