Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będącej własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych z gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt futerkowych zlokalizowanego w miejscowości Krzcięcin 22, gmina Szydłowiec, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot amonowy, fosfor ogólny), zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   201.308 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Parkowej, Spacerowej, Mickiewicza, Kochanowskiego i Żeromskiego w Szydłowcu oraz prowadzanie wód opadowych z powierzchni w/w ulic do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Witosa oraz rowu gminnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 5699/14 w miejscowości Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Jacka Karpetę – listopad 2012 r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   210.989 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – rowów przydrożnych obustronnych wzdłuż projektowanej drogi gminnej Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy, przebudowę rowu melioracyjnego R-107, przebudowę koryta rzeki Iłżanki, wprowadzanie do rzeki Iłżanki w km 76+550 nadmiaru wód opadowych z odcinka drogi gminnej Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy (od km 1+070 do km 2+096), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę i Annę śmietankę, listopad 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   222.351 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie drogowym pod wspólnym zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w km 496+360 (strona prawa - działka o nr ewid. 93), na teren działek o nr ewid. 44/1 i 44/2, zlokalizowanych w miejscowości Świerczek, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Józefa Witolda Ogińskiego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   176.068 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanału Ø 200 mm do tzw. „kanału młyńskiego” uchodzącego do rzeki Szabasówki oraz wprowadzanie do rzeki Szabasówki w km 12+180 oczyszczonych ścieków komunalnych z projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Pawłów, gmina Chlewiska zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Iwonę Regulską, Warka październik 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   184.690 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: odbudowę zbiornika wodnego, budowę budowli piętrzącej i pomostu stałego łączącego brzegi zbiornika oraz szczególne korzystanie z wód rzeki Szabasówki Lewej w celu ich piętrzenia i retencjonowania w zbiorniku wodnym – stawie św. Jana na działce o nr ewid. 815 zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Tadeusza Gałązkę, maj 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   208.196 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ze Stacji Paliw Płynnych i Gazowych zlokalizowanej w Szydłowcu przy ul. Sowińskiego 16, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   162.960 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Zakładu Garbarskiego „MAT-2” do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 153 w miejscowości Guzów Kolonia, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Elżbietę Osostowicz.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   164.992 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: odbudowę istniejących rowów drogowych (otwartych i krytych) wzdłuż planowanej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 57+188,50 do km 58+165,70, położonej na działce nr 511 (obręb Lipienice Górne) w miejscowości Lipienice Górne, gmina Jastrząb oraz wprowadzanie do rowów ścieków wód opadowych z powierzchni w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Stanisława Zwierzchowskiego – lipiec 2012.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   212.467 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem rowu opaskowego, będącego dopływem rzeki Oronki, oczyszczonych ścieków komunalnych (będących ściekami bytowymi), z gminnej oczyszczalni ścieków BIO-PAK usytuowanej w m. Orońsko gm. Orońsko (działka o nr ewid. 66/1), za pomocą wylotu kanału Ø 0,25m, usytuowanego na samym początku rowu w granicach działki nr 66/1, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę i Annę śmietankę – sierpień 2012.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   200.440 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej relacji PAWŁÓW - RYBIANKA, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 601, 655, 656/1, 656/2, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 1100, 1101, położonych w miejscowości Pawłów gm. Chlewiska".

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   212.442 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 46+440 (strona prawa - działka o nr ewid. 268/4), na teren działki o nr ewid. 1868/14, zlokalizowanej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   172.585 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Stacji Paliw REDY-BUD w miejscowości Jastrząb ul. Szydłowiecka 145B, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym,opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   157.796 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

Bieszków Dolny - nr TERYT 143003_2.0001,
Bieszków Górny - nr TERYT 143003_2.0002,
Mirów Nowy - nr TERYT 143003_2.0004,
Mirów Stary - nr TERYT 143003_2.0005,
Mirówek - nr TERYT 143003_2.0006,
Rogów - nr TERYT 143003_2.0007,
Zbijów Duży - nr TERYT 143003_2.0008,
Zbijów Mały - nr TERYT 143003_2.0009,

położonych w gminie Mirów, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   317.819 KB
Upoważnienie.pdf   640.517 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

Jastrząb - nr TERYT 143002_2.0001,
Gąsawy Rządowe - nr TERYT 143002_2.0002,
Gąsawy Plebańskie - nr TERYT 143002_2.0003,
Kuźnia Wieś - nr TERYT 143002_2.0004,
Kuźnia Kolonia - nr TERYT 143002_2.0005,
Lipienice - nr TERYT 143002_2.0006,
Nowy Dwór - nr TERYT 143002_2.0007,
Orłów - nr TERYT 143002_2.0008,
Śmiłów - nr TERYT 143002_2.0009,
Wola Lipieniecka Duża - nr TERYT 143002_2.0010,
Wola Lipieniecka Mała - nr TERYT 143002_2.0011,

położonych w gminie Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   335.684 KB
Upoważnienie.pdf   640.517 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

Bąków - nr TERYT 143004_2.0001,
Ciepła - nr TERYT 143004_2.0002,
Chronów Kolonia - nr TERYT 143004_2.0003,
Helenów - nr TERYT 143004_2.0004,
Chronów Wieś - nr TERYT 143004_2.0005,
Dobrut - nr TERYT 143004_2.0006,
Guzów - nr TERYT 143004_2.0007,
PGR Orońsko- nr TERYT 143004_2.0008,
Krogulcza Mokra - nr TERYT 143004_2.0009,
Krogulcza Sucha - nr TERYT 143004_2.0010,
Łaziska - nr TERYT 143004_2.0011,
Orońsko - nr TERYT 143004_2.0012,
Śniadków - nr TERYT 143004_2.0013,
Tomaszów - nr TERYT 143004_2.0014,
Wałsnów - nr TERYT 143004_2.0015,
Zaborowie - nr TERYT 143004_2.0016,
 

położonych w gminie Orońsko, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   350.744 KB
Upoważnienie.pdf   640.517 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chlewiska, Pawłów, Stanisławów i Koszorów pod dnem rzeki Szabasówki Lewej w km: 13 + 780, 14 + 00, 16 + 440, 17 + 790, 18 + 250 i rzeki Kobyłki w km 0 + 400, 1 + 300, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Józefa Witolda Ogińskiego – czerwiec 2012.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   185.526 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o powierzchni 0,03 ha, na działce o nr ewid. 231, zlokalizowanej w miejscowości Długosz, gmina Szydłowiec, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat – czerwiec 2012.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   141.647 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzenia wodnego, piętrzenie oraz retencjonowanie wód dla potrzeb zbiornika wodnego zlokalizowanego w miejscowości Aleksandrów, gmina Chlewiska – zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inz Tadeusza Gałązkę – marzec 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   184.772 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Wierzbicy do rowu melioracyjnego zlokalizowanego w miejscowości Nowy Dwór, uchodzącego do rzeki Szabasówki - zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o. o. w Kielcach – marzec 2012r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   174.973 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu stacji paliw w Mirowie do zbiornika i ziemi, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Ewę Saba.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   161.197 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów należących do osób prywatnych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Szydłowiec w powiecie szydłowieckim.

Załączniki
Obwieszczenie.pdf   199.095 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem rurociągu PVC Ø 110 mm do ziemi, za pośrednictwem zbiornika bezodpływowego o pow. 220 m2, oczyszczonych ścieków z płukania filtrów uzdatniających wodę basenową w Hotelu OLEŃKA w miejscowości Barak 1A, gmina Szydłowiec zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat – marzec 201.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   166.746 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych i przepustów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych z drogi gminnej relacji Pawłów-Rybianka do rowu przydrożnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Janusza Karpetę – grudzień 2011r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   167.474 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przecisku pod dnem rzeki Iłżanki w km 71+100, w miejscowości Mirów, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Szymona Nowakowskiego – marzec 2012.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   154.993 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu na rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 52+530 (strona prawa - działka o nr ewid. 220), na teren na teren działki o nr ewid. 252 zlokalizowanej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   184.652 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu na rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 35+300 (strona prawa - działka o nr ewid. 2116), na teren działek o nr ewid. 2105 i 2106, zlokalizowanych w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   185.244 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   213.310 KB