Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (administrowanych przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot amonowy i fosfor ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   240.901 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu produkcyjnego w miejscowości Sadek, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (cyna i fosfor ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Basz mgr inż. Bartosz Szymusik w Końskich.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   271.293 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 189 położonej w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 189 położonej w miejscowości Chronów Kolonia.

Załączniki
Zawiadomienie Nr 1   334.950 KB
Zawiadomienie Nr 2   347.322 KB
Zawiadomienie Nr 3   332.121 KB
Zawiadomienie Nr 4   331.806 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km  46+295 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 268/4), na teren działki o nr ewid. 249, zlokalizowanej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

 

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   233.537 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będącej własnością innego podmiotu (Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Radomiu), ścieków przemysłowych z gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt futerkowych zlokalizowanych w miejscowości Krzcięcin 22, gmina Szydłowiec, zawierających w sowim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot amonowy, fosfor ogólny), zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr Anetę Krzostek.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   278.149 KB

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 w Biurze Obsługi Petenta, w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach  9 –  23 listopada 2015 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 23 listopada 2015 roku na adres:
•  poczty elektronicznej ngo@szydlowiecpowiat.pl,
•  numer faksu 48 617 70 09,
•  pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie odwadniającym zlokalizowanym na działce o nr ewid. 84/13 w miejscowości Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr. inż. Józefa Witolda Ogińskieg.

Załączniki
Zawiadomienie   218.759 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 688 położonej w miejscowości Zbijów Duży

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 688 położonej w miejscowości Zbijów Duży.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   59.428 KB

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Joanny i Jarosława Sitek z dnia 14.10.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr 558/3 i 558/4 w miejscowości Lipienice Dolne gm. Jastrząb.
Znak sprawy: BA.6743.385.2015

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 46+400 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 268/4), na teren działki o nr ewid. 1868/13, zlokalizowanej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   244.893 KB

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Gminy Jastrząb z dnia 30.09.2015 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, na działkach nr 430 i 402 w miejscowości Jastrząb przy ul. Zacisznej.
Znak sprawy: BA.6743.371.201

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4004W, relacji Chlewiska-Aleksandrów oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   309.072 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi rowu (i dalej do rzeki Śmiłówki) wód złożowych i opadowych z wyrobiska odkrywkowej kopalni piaskowca „ŚMIŁÓW I” położonej w miejscowości Śmiłów, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   242.553 KB

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Magdy i Rafała Węgierek z dnia 18.09.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 477 w miejscowości Chlewiska.
Znak sprawy: BA.6743.359.2015

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu garbarskiego, zawierających
w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
(chrom ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym
przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę

Załączniki
Zawiadomienie   244.279 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km  52+715 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 220), na teren działki o nr ewid. 161, zlokalizowanej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

 

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   245.513 KB

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Pawła Wójcika z dnia 28.08.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 136 w miejscowości Dobrut.
Znak sprawy: BA.6743.338.2015

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Aleksandry Kalety i Adama Kalety z dnia 25.08.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 2319 w Chlewiskach.
Znak sprawy: BA.6743.331.2015

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Anny Tomczyk z dnia 24.08.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr 472 i 475 w Chronowie gm. Orońsko.
Znak sprawy: BA.6743.330.2015

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Kamila i Julii Majewskich z dnia 07.08.2015r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid. gr. 240 i 241 w Szydłowcu przy ul. Sowińskiego. Znak sprawy: BA.6743.309.2015.

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Haliny i Eugeniusza Janowskich z dnia 23.07.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 819 w Pawłowie gm. Chlewiska.
Znak sprawy: BA.6743.284.2015

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i wód chłodniczych do ziemi za pośrednictwem zbiornika ziemnego (stawu), zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 618, położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   237.261 KB

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Janiny Mireckiej z dnia 06.07.2015 r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 36 w Chustkach gm. Szydłowiec.
Znak sprawy: BA.6743.255.2015

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie Ireneusza i Marioli Skwarna z dnia 06.07.2015r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i szamba, na działce nr 458/1 w Koszorowie gm.Chlewiska.
Znak sprawy: BA.6743.251.2015

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 511 i 512 położonych w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 511 i 512 położonych w miejscowości Chronów Kolonia.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   123.724 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 74 położonej w miejscowości Sulistrowice

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 74 położonej w miejscowości Sulistrowice.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   56.277 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 667/2 położonej w miejscowości Orońsko

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 667/2 położonej w miejscowości Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   350.690 KB

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic do podziału nieruchomości dla działki nr 1995/4 położonej w miejscowości Szydłowiec, Wymysłów 7, pow. Szydłowiecki

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic do podziału nieruchomości dla działki nr 1995/4 położonej w miejscowości Szydłowiec, Wymysłów 7, pow. Szydłowiecki.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   51.117 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic, wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Chronów Kolonia, gm. Orońsko

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcia granic, wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Chronów Kolonia, gm. Orońsko.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   125.839 KB

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne z gminami powiatu szydłowieckiego projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o konsultacjach

W ramach prowadzonych konsultacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu proszę o zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji zmian do projektu Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2015 – 2020, w terminie do 20 maja br.

Projekt jest dostępny w Kancelarii Starosty, sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronach internetowych wymienionych instytucji.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 44+480 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 1099), na teren działki o nr ewid. 930/1, zlokalizowanej w miejscowości Pawłów, gmina Chlewiska zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyk.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   161.771 KB

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 w Biurze Obsługi Petenta, w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach  1 kwietnia –  14 kwietnia 2015 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku na adres:
•  poczty elektronicznej ngo@szydlowiecpowiat.pl,
•  numer faksu 48 617 70 09,
•  pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Tomasza Wójcikowskiego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   329.169 KB

Ogłoszenie

Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : wykonanie w obrębie Kuźnia Kolonia w gminie Jastrząb w km 16+190 rzeki Szabasówka przejścia przepustem dwuprzewodowym o średnicy 2 x Ø 1500 mm, wykonanie w obrębie Orońsko w gminie Orońsko w km 6+960 rzeki Oronka przejścia przepustem dwuprzewodowym o średnicy 2 x Ø 1500 mm, likwidację przepustu w km 16+190 rzeki Szabasówki oraz odbudowę przekroju koryta rzeki na odcinku zlikwidowanego przepustu, likwidację przepustu w km 6+960 rzeki Oronki oraz odbudowę przekroju koryta rzeki na odcinku zlikwidowanego przepustu, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat – styczeń 2015.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   243.104 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Korzeniówki oczyszczonych ścieków komunalnych (będących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych) z miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Szydłowcu przy ul. Sowińskiego, obsługującej aglomerację Szydłowiec o RLM = 13 776, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę – styczeń 201.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   187.073 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   198.567 KB