Informacja dotyczącą wydania decyzji na wniosek P4 Sp. z o. o. o umorzeniu postępowania na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr SZY3303A, na działce nr ewid. gr. 647/4 w Szydłowcu przy ul. Polnej

Informacja  dotyczącą wydania decyzji na wniosek P4 Sp. z o. o. o umorzeniu postępowania na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr SZY3303A, na działce nr ewid. gr. 647/4 w Szydłowcu przy ul. Polnej.

Załączniki
Informacja   495.452 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.23.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 49+500 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 250/2), na teren działki o nr ewid. 136/6, zlokalizowanej w miejscowości Szydłówek, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez Firmę Usługową MS Materek Szymon z siedzibą w Przysusze.

Załączniki
Zawiadomienie   244.066 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.838.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 677 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.838.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 677 w miejscowości Mirów Stary.

Załączniki
Zawiadomienie   712.532 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.22.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 38+015 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 2116), na teren działki o nr ewid. 2094, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki
Zawiadomienie   233.063 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1042.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 157 w miejscowości Budki III

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1042.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 157 w miejscowości Budki III.

Załączniki
Zawiadomienie   670.521 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.20.2.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 53+279 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 608), na teren działki o nr ewid. 371/1, zlokalizowanej w miejscowości Jastrząb, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   240.208 KB

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku P4 Sp. z o.o. na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr. SZY3303A, na działce nr ewid. gr. 647/4 w Szydłowcu przy ul. Polnej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku P4 Sp. z o.o. na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr. SZY3303A, na działce nr ewid. gr. 647/4 w Szydłowcu przy ul. Polnej.

Załączniki
Informacja   632.427 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1047.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1262 w miejscowości Budki I

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1047.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1262 w miejscowości Budki I.

Załączniki
Zawiadomienie   611.637 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.814.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4666/2 w miejscowości Szydłowiec

Zawiadomienie nr GN.6642.1.814.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4666/2 w miejscowości Szydłowiec.

Załączniki
Zawiadomienie   721.326 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1047.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 501 - droga przez Ostałów Kresy do Zawoni

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 501 - droga przez Ostałów Kresy do Zawoni.

Załączniki
Zawiadomienie   5.027 MB

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2017 roku

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2017 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Szydłowcu zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net oraz są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 w Biurze Obsługi Petenta, w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach  28 października – 14 listopada 2016 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku na adres:
•  poczty elektronicznej: ngo@szydlowiecpowiat.pl,
•  numer faksu: 48 617 70 09,
•  pocztowy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 866- droga 4016W od Kierza Niedźwiedziego do Zbijowa Małego

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 866- droga 4016W od Kierza Niedźwiedziego do Zbijowa Małego.

Załączniki
Zawiadomienie   8.886 MB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.782.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki w miejscowości Chronów Kolonia.

Załączniki
Zawiadomienie   656.060 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w miejscowości Krogulcza Mokra

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w miejscowości Krogulcza Mokra.

Załączniki
Zawiadomienie   617.159 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.15.2.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z terenu Stacji Paliw „Lotos” w miejscowości Barak do ziemi za pośrednictwem rowu przydrożnego przy drodze dojazdowej do MOP zlokalizowanego przy drodze S-7 relacji Warszawa-Kraków, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez GEOTECH Ewa Twardyszko z siedzibą w Świdnicy.

Załączniki
Zawiadomienie   252.193 KB

Zawiadomienie nr RO.6233.14.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (odbudowę rowów przydrożnych) oraz wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinka 909 mb tj. od km 0+007 do km 0+91665 drogi gminnej, zlokalizowanej w miejscowości Sadek (droga „Pod Lasem”), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez „EKON” Inżynieria Środowiska Michał Nowocień z siedzibą w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie   229.188 KB

Zawiadomienie nr RO.6341.12.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych (będących ściekami bytowymi) z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Łaziska, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   208.335 KB

Zawiadomienie nr RO.6233.11.2.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych oraz wprowadzanie wód opadowych z odcinka drogi gminnej Szydłowiec-Wola Korzeniowa (odcinek od km 0+881 do km 0+946) do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   212.617 KB

Zawiadomienie nr GN.6642.1.397.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Zawiadomienie nr GN.6642.1.397.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Zbijów Mały.

Załączniki
Zawiadomienie   355.434 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości położonej w miejscowości Szydłowiec.

Załączniki
Zawiadomienie   471.430 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Pawłowie do wód rzeki Szabasówki Lewej w km 13+830, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   208.406 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego poprzez budowę przepustu rurowego w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi krajowej Nr 7, na teren działki o nr ewid. 105/1, zlokalizowanej w miejscowości Świerczek, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Szydłowiec.

Załączniki
Zawiadomienie   714.255 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Chronów Kolonia.

Załączniki
Zawiadomienie   365.107 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Zbijów Duży.

Załączniki
Zawiadomienie   243.595 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 0005 - Budki, gmina Chlewiska, oznaczonej jako działka nr 2223/1.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi nadmiaru oczyszczonych wód opadowych z terenu projektowanej bazy samochodowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 252/1, w miejscowości Krogulcza Sucha, gmina Orońsko, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Tomasza Wójcikowskiego – luty 2016.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w obrębie Kuźnia Kolonia w gminie Jastrząb, zabudowy rurociągiem rzeki Szabasówka w km 16+170 ( km 17+592 wg portalu GEOMELIO) w miejscu przejścia przepustem dwuprzewodowym o średnicy 2 x fi1500 mm i długości L=44,0m oraz likwidację przepustu w km 16+170 rzeki Szabasówki, o wymiarach: 2 x fi1500 mm o długości L=44m oraz odbudowę przekroju koryta rzeki na odcinku zlikwidowanego przepustu do stanu istniejącego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat – marzec 2016.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy DRAGADOS S.A. w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanych na zapleczu budowy drogi ekspresowej S7 - obwodnica Radomia, na terenie działki o nr 67, obręb Krogulcza Sucha, gm. Orońsko.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 44+515 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 1099), na teren działki o nr ewid. 838/4, zlokalizowanej w miejscowości Pawłów, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie   231.024 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Orońsko

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Orońsko.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Chronów Kolonia.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego w km 8+390 do 8+420 rzeki Korzeniówki rurociągu betonowego o fi 0,6m oraz wykonanie przepustu przez rzekę Korzeniówkę w km 8+398 do 8+428 o długości L=30,0 m oraz średnicy 2 x fi 1,0m, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie   216.221 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 727 od km 46+450 do km 46+520 w miejscowości Szydłowiec do rowu przydrożnego oraz wykonanie wylotu betonowego o rzędnej wysokościowej 221,55 n.p.m. (współrzędne geograficzne: N 51o23’33,57’ E 20o84’04,15’), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez inż. Michała Romaniaka.

Załączniki
Zawiadomienie   256.013 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Skłoby

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej w miejscowości Skłoby.

Załączniki
Zawiadomienie   1.139 MB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4329 położonej w miejscowości Szydłowiec

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4329 położonej w miejscowości Szydłowiec.

Załączniki
Zawiadomienie   344.312 KB

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjego w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 005- Budki, gmina Chlewiska, oznaczonej jako działka nr 2223/1, której stan prawny jest nieuregulowany.

Załączniki
Ogłoszenie   233.889 KB