Uchwała budżetowa na rok 2007

Uchwała Nr V / 28 / 2007
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 12 marca 2007r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 20.115.935 zł. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.845.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.012.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na:
    1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 122.590 zł,
    2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 147.410 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 130.000 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 65.000 zł.
- celową oświatową w wysokości - 60.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 10.100 zł; wydatki – 10.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    1) przychody - 40.000 zł,
    2) wydatki - 40.000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
    1) przychody - 183.000 zł,
    2) wydatki - 183.000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 130.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 130.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 130.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2007.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków rzeczowych zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych w roku budżetowym 2007.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Marek Sokołowski
Załączniki
Załącznik Nr 1.pdf   29.107 KB
Załącznik Nr 2.pdf   34.746 KB
Załącznik Nr 3.pdf   32.490 KB
Załącznik Nr 3a.pdf   27.474 KB
Załącznik Nr 4.pdf   23.170 KB
Załącznik Nr 5.pdf   21.152 KB
Załącznik Nr 6.pdf   20.156 KB
Załącznik Nr 7.pdf   19.039 KB
Załącznik Nr 8.pdf   18.778 KB
Załącznik Nr 9.pdf   20.336 KB
Załącznik Nr 10.pdf   20.448 KB
Załącznik Nr 11.pdf   19.921 KB
Załącznik Nr 12.pdf   23.610 KB