Uchwała budżetowa na rok 2008

 

Uchwała Nr XIII / 62 / 2007
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2007r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.798.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.683.034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.210.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na zadania remontowe w wysokości 339.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 884.549 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 754.820 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie - 129.729 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.129.729 zł, rozchody w wysokości 245.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł
2) celową w wysokości - 350.000 zł
z przeznaczeniem na:

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 50.000 zł
b) rezerwa celowa oświatowa w kwocie - 300 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 9.100 zł; wydatki - 9.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 74.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 40.000 zł,
  2) wydatki - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1) przychody - 203.000 zł,
  2) wydatki - 203.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 754.820 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 245.180 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3.
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2008.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków rzeczowych zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych w roku budżetowym 2008.
3. Określa się w roku 2008 wysokość zaliczek do kwoty 2.000 zł na zapewnienie bieżącej realizacji zadań dla wszystkich jednostek budżetowych z terminem rozliczenia do 27 grudnia 2008r.
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Marek Sokołowski

Załączniki
Uchwała Nr XIII/62/2007.pdf   112.903 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.851 MB
Załącznik Nr 2.pdf   4.516 MB
Załącznik Nr 3.pdf   185.697 KB
Załącznik Nr 3a.pdf   86.917 KB
Załącznik Nr 4.pdf   93.153 KB
Załącznik Nr 5.pdf   115.769 KB
Załącznik Nr 6.pdf   66.772 KB
Załącznik Nr 7.pdf   61.631 KB
Załącznik Nr 8.pdf   58.751 KB
Załącznik Nr 9.pdf   63.565 KB
Załącznik Nr 10.pdf   85.019 KB
Załącznik Nr 11.pdf   91.371 KB
Uzasadnienie.pdf   130.139 KB