Uchwała budżetowa na rok 2013

Uchwała Budżetowa na rok 2013
Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr XX/135/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.

 

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się:
1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 34.023.169 zł.
z tego:
a) bieżące w kwocie: 33.373.110 zł.
b) majątkowe w kwocie: 650.059 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 34.733.004 zł.
z tego:
a) bieżące w kwocie: 30.446.142 zł.
b) majątkowe w kwocie: 4.286.862 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Deficyt w wysokości: 709.835 zł.
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji) 709.835 zł.

§ 2

Ustala się
1. Przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.200.000 zł.
z następujących tytułów:
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 1.000.000 zł.
b) innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ) 1.200.000 zł.

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.490.165 zł.
przeznaczonych na:
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie: 262.753 zł.
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie: 227.412 zł.
c) wykup papierów wartościowych (obligacji) 1.000.000 zł.

§ 3

Ustala się
1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 1.000.000 zł.
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3
c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości: 183.777 zł.

§ 4

Ustala się:
1. Rezerwę ogólną w wysokości: 140.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 70.000 zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit.a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokołowski

Załączniki
Uchwała Nr XX/135/2012.pdf   322.056 KB
Tabela Nr 1.pdf   323.302 KB
Tabela Nr 2.pdf   807.635 KB
Tabela Nr 3.pdf   897.273 KB
Załącznik Nr 1.pdf   56.619 KB
Uzasadnienie do budżetu powiatu na 2013 r.pdf   613.306 KB