Podstawy prawne


Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach jest jednostką organizacyjną i budżetową powiatu szydłowieckiego, nie posiadającą osobowości prawnej. Działa na podstawie:

1.   Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 595)

2.   Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013r, poz.182 z późniejszymi zmianami)

3.   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

5.   Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz. U. z 2012r, poz. 400)

6.   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964)

7.   Zarządzenia Wojewody Radomskiego  Nr 192 z dnia 18 grudnia 1997r w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej ”Dom Kombatanta” w Łaziskach

8.   Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2008z dnia 21.10.2008 r w sprawie wydania zezwolenia Powiatowi Szydłowieckiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony i wpisanie do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją Nr 42

9. Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach nadanego Uchwałą Nr XXXII/251/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2006 r  z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Organizacyjnego DPS”DK”

10.   Innych obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Domu.

 

 

Mienie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  jest własnością Powiatu Szydłowieckiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, które zostało przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 29.12.1999 (podstawa prawna:  art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym  - Dz. U. Nr 91, poz. 578, poz. 1014).

Stan i wartość majątku przekazanego ustalono na dzień 01.01.1999r. 

Majątek przejęli: Starosta Szydłowiecki mgr inż. Roman Woźniak  i Wicestarosta mgr Roman Środa.

Majątek przekazał: Dyrektor DPS”DK” inż. Andrzej Mularczyk.

 

Dla nieruchomości ustalona jest księga wieczysta  nr 70461. Księgę prowadzi Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział Ksiąg Wieczystych