Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska...

Refundacja ZUS

Organizacja robót publicznych

Staż

Fundusz szkoleniowy

Prace interwencyjne

Prace społecznie użyteczne

Przygotowanie zawodowe dorosłych