Uchwała Nr 86/153/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 86/153/2017   153.149 KB
Załącznik Nr 1   495.865 KB

Uchwała Nr 85/152/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności wynikających z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Załączniki
Uchwała Nr 85/152/2017   192.160 KB

Uchwała Nr 85/151/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności, zapewniających realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenia placówki, pełniącej funkcję tego ośrodka, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Załączniki
Uchwała Nr 85/151/2017   228.583 KB

Uchwała Nr 83/150/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 83/150/2017   150.249 KB
Załącznik Nr 1   508.227 KB
Załącznik Nr 2   749.007 KB

Uchwała Nr 83/149/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 83/149/2017   322.947 KB
Ogłoszenie   246.618 KB

Uchwała Nr 82/148/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024.

Załącznik ze względów na objętość dostępny jest w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa.
Załączniki
Uchwała Nr 82/148/2017   179.486 KB

Uchwała Nr 82/147/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 82/147/2017   201.136 KB
Załącznik Nr 1   213.533 KB

Uchwała Nr 81/146/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uchwała Nr 81/145/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2018 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023.

Uchwała Nr 80/144/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2017 r.

sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 80/144/2017   179.755 KB

Uchwała Nr 80/143/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2017 r.

sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2018 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 80/143/2017   231.651 KB
Załącznik   5.190 MB

Uchwała Nr 80/142/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 80/142/2017   211.715 KB
Załącznik Nr 1   266.654 KB
Załącznik Nr 2   964.475 KB
Załącznik Nr 3   227.619 KB
Załącznik Nr 4   244.841 KB
Załącznik Nr 5   349.811 KB

Uchwała Nr 80/141/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 80/141/2017   215.132 KB

Uchwała Nr 79/10/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 pażdziernika 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki
Uchwała Nr 79/140/2017   165.918 KB

Uchwała Nr 78/139/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 78/139/2017   115.783 KB
Załącznik Nr 1   297.380 KB
Załącznik Nr 2   323.032 KB

Uchwała Nr 78/138/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 78/138/2017   286.627 KB

Uchwała Nr 78/137/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2018 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 78/137/2017   260.656 KB
Załącznik Nr 1   192.347 KB
Załącznik Nr 2   196.261 KB

Uchwała Nr 78/136/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty Szydłowieckiego i Wicestarosty Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących powiatu.

Załączniki
Uchwała Nr 78/136/2017   156.237 KB

Uchwała Nr 78/135/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Załączniki
Uchwała Nr 78/135/2017   197.144 KB

Uchwała Nr 78/134/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Powiatu Szydłowieckiego nieruchomości położonej przy ulicy Północnej w Szydłowcu. 

Załączniki
Uchwała Nr 78/134/2017   184.343 KB

Uchwała Nr 77/133/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji w celu oszacowania strat spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. 

Załączniki
Uchwała Nr 77/133/2017   175.230 KB

Uchwała Nr 77/132/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu admninistracji rządowej na rok 2017.  

Załączniki
Uchwała Nr 77/132/2017   184.441 KB
Załącznik Nr 1   248.929 KB
Załącznik Nr 2   879.889 KB
Załącznik Nr 3   223.714 KB
Załącznik Nr 4   258.082 KB

Uchwała Nr 77/131/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bydżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finasowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej na I półrocze 2017 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 77/131/2017   193.612 KB
Załącznik Nr 1   1,013.255 KB
Tabela Nr 3   266.846 KB
Tabela Nr 4   933.271 KB
Załącznik Nr 2   501.926 KB
Załącznik Nr 3   549.823 KB
Załącznik Nr 4   649.084 KB

Uchwała Nr 77/130/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.


w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

Załączniki
Uchwała Nr 77/130/2017   188.147 KB

Uchwała Nr 77/129/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

Załączniki
Uchwała Nr 77/129/2017   192.411 KB

Uchwała Nr 76/128/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki
Uchwała Nr 76/128/2017   253.916 KB
Załącznik Nr 1   228.452 KB

Uchwała Nr 76/127/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w prawie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 76/127/2017   141.159 KB
Załącznik Nr 1   520.490 KB
Załącznik Nr 2   271.427 KB

Uchwała Nr 75/126/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 75/126/2017   160.395 KB
Załącznik Nr 1   211.054 KB
Załącznik Nr 2   275.168 KB

Uchwała Nr 74/125/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 74/125/2017   178.455 KB
Załącznik Nr 1   196.403 KB

Uchwała Nr 74/124/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 74/124/2017   170.152 KB
Załącznik   8.387 MB

Uchwała Nr 74/123/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 74/123/2017   240.048 KB
Załącznik   716.266 KB

Uchwała Nr 74/122/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 74/122/2017   241.140 KB

Uchwała Nr 73/121/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 73/121/2017   285.888 KB
Załącznik Nr 1   1.105 MB
Załącznik Nr 2   123.761 KB
Załącznik Nr 3   306.813 KB

Uchwała Nr 73/120/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 73/120/2017   278.955 KB
Załącznik   224.376 KB

Uchwała Nr 72/119/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 72/119/2017   195.035 KB
Załącznik   4.846 MB

Uchwała Nr 70/118/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 70/118/2017   258.542 KB
Załącznik   1,023.135 KB

Uchwała Nr 70/117/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 70/117/2017   261.239 KB

Uchwała Nr 69/116/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 69/116/2017   299.587 KB

Uchwała Nr 69/115/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach pojazdu marki PEUGEOT BOXER Nr rej. WSZ20NW.

Załączniki
Uchwała Nr 69/115/2017   211.237 KB

Uchwała Nr 69/114/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 69/114/2017   257.118 KB
Załącznik   242.672 KB

Uchwała Nr 68/113/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 68/113/2017   234.172 KB
Załącznik   972.427 KB

Uchwała Nr 68/112/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 68/112/2017   488.738 KB
Załącznik Nr 1   1.892 MB
Załącznik Nr 2   141.288 KB

Uchwała Nr 68/111/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opirekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej.

Załączniki
Uchwała Nr 68/111/2017   210.862 KB

Uchwała Nr 68/110/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 68/110/2017   225.401 KB
Załącznik Nr 1   9.265 MB
Załącznik Nr 2   2.966 MB
Załącznik Nr 3   568.612 KB
Załącznik Nr 4   1.021 MB

Uchwała Nr 68/109/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 68/109/2017   148.881 KB
Załącznik   313.483 KB

Uchwała Nr 66/108/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania pojazdu dla Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 66/108/2017   223.420 KB

Uchwała Nr 64/107/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr 64/107/2017   149.729 KB
Załącznik Nr 1   329.678 KB
Załącznik Nr 2   465.098 KB

Uchwała Nr 64/106/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 64/106/2017   418.591 KB
Załącznik Nr 1   1.582 MB
Załącznik Nr 2   151.441 KB

Uchwała Nr 63/105/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 63/105/2017   164.954 KB
Załącznik Nr 1   4.372 MB

Uchwała Nr 62/104/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 62/104/2017   404.290 KB
Załącznik Nr 1   1.598 MB
Załącznik Nr 2   141.083 KB

Uchwała Nr 60/103/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 60/103/2017   257.445 KB
Załącznik   960.376 KB

Uchwała Nr 60/102/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 60/102/2017   452.653 KB
Załącznik Nr 1   1.883 MB
Załącznik Nr 2   137.375 KB

Uchwała Nr 60/101/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr 60/101/2017   162.127 KB
Załącznik Nr 1   3.050 MB

Uchwała Nr 59/100/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania.

Załączniki
Uchwała Nr 59/100/2017   252.755 KB

Uchwała Nr 59/99/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacje zawodowej osób bezrobotnych przez PUP - projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 59/99/2017   285.498 KB

Uchwała Nr 59/98/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 59/98/2017   201.938 KB
Załącznik Nr 1   604.233 KB
Załącznik Nr 2   846.688 KB

Uchwała Nr 59/97/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.

Załączniki
Uchwała Nr 59/97/2017   257.599 KB
Załącznik Nr 1   243.995 KB
Załącznik Nr 2   161.608 KB