Uchwała Nr XVIII/141/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/141/04 - 57 KB   56.339 KB
Załącznik - 40 KB   39.294 KB

Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczącego zmiany ustawy
o rehabilitacji oraz zmianie niektórych ustaw.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/140/04 - 33 KB   32.405 KB

Uchwała Nr XVIII/139/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku „DOM NAUCZYCIELA” zlokalizowanym na działce nr 1824/5 o pow. 0,0921 ha położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki Nr 39 B na rzecz dotychczasowych najemców.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/139/04 - 32 KB   31.432 KB

Uchwała Nr XVIII/138/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/138/04 - 29 KB   29.106 KB
Załącznik - 48 KB   47.597 KB

Uchwała Nr XVIII/137/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/137/04 - 43 KB   42.550 KB

Uchwała Nr XVIII/136/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury uchwalania budżetu.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/136/04 - 30 KB   30.084 KB
Załącznik - 45 KB   45.030 KB

Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie: wyrażenia woli przekazania instytucji kultury – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
Załączniki
Uchwała nr XVIII/135/04 - 30 KB   29.450 KB

Uchwała Nr XVII/134/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Szydłowieckiego w 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVII/134/04 - 76 KB   75.842 KB

Uchwała Nr XVII/133/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2004 rok.
Załączniki
Uchwała nr XVII/133/04 - 32 KB   31.716 KB
Załącznik - 31 KB   30.255 KB

Uchwała Nr XVII/132/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 w Powiecie Szydłowieckim.
Załączniki
Uchwała nr XVII/132/04 - 29 KB   28.735 KB
Załącznik - 100 KB   99.238 KB

Uchwała Nr XVII/131/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005 w Powiecie Szydłowieckim.
Załączniki
Uchwała nr XVII/131/04 - 30 KB   30.144 KB
Załącznik - 100 KB   100.096 KB

Uchwała Nr XVII/130/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: zgłoszenia kandydatów do składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała nr XVII/130/04 - 29 KB   28.758 KB

Uchwała Nr XVII/129/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: zmiany Uchwały  Nr II/9/2002  Rady  Powiatu  w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Uchwała nr XVII/129/04 - 33 KB   32.690 KB

Uchwała Nr XVII/128/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie: rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2004 r.
Załączniki
Uchwała nr XVII/128/04 - 30 KB   29.986 KB