Uchwała Nr XXVIII/150/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/150/2009.pdf   33.791 KB
Załącznik Nr 1.pdf   24.712 KB
Załącznik Nr 2.pdf   29.963 KB
Załącznik Nr 3.pdf   24.553 KB
Załącznik Nr 4.pdf   32.690 KB
Załącznik Nr 5.pdf   21.623 KB
Załącznik Nr 6.pdf   24.023 KB
Załącznik Nr 7.pdf   40.281 KB
Załącznik Nr 8.pdf   22.245 KB

Uchwała Nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/149/2009.pdf   29.655 KB

Uchwała Nr XXVIII/148/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/148/2009.pdf   30.450 KB
Załącznik.pdf   84.014 KB

Uchwała Nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/147/2009.pdf   111.787 KB
Załącznik Nr 1.pdf   75.505 KB
Załącznik Nr 2.pdf   88.339 KB
Załącznik Nr 3.pdf   78.754 KB
Załącznik Nr 4.pdf   93.102 KB
Załącznik Nr 5.pdf   93.930 KB
Załącznik Nr 6.pdf   89.617 KB
Załącznik Nr 7.pdf   94.771 KB

Uchwała Nr XXVII/146/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet III: Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów - granica województwa”.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/146/2009.pdf   105.444 KB

Uchwała Nr XXVII/145/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych: w Szydłowcu, Majdowie i Wysokiej- dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia”.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/145/2009.pdf   113.866 KB

Uchwała Nr XXVII/144/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/144/2009.pdf   104.849 KB
Załącznik.pdf   109.249 KB

Uchwała Nr XXVII/143/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji od 1 maja do 31 grudnia 2009r. Projektu systemowego p.n. „Inwestuję w lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/143/2009.pdf   115.832 KB

Uchwała Nr XXVII/142/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.02.00-14-014/08 pt. LEPSZA SZKOŁA – LEPSZA PRACA finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/142/2009.pdf   135.786 KB

Uchwała Nr XXVII/141/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Powiatu Szydłowieckiego na 2009rok.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/141/2009.pdf   101.152 KB
Załącznik.pdf   56.722 KB

Uchwała Nr XXVII/140/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: zakupu nieruchomości pod budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4019W.
Załączniki
Uchwała Nr XXVII/140/2009.pdf   102.559 KB