Uchwała Nr XXXI/169/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/169/2009.pdf   33.388 KB

Uchwała Nr XXXI/168/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: ustalenia diet zryczałtowanych dla Radnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/168/2009.pdf   38.450 KB

Uchwała Nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/167/2009.pdf   38.877 KB
Załącznik Nr 1.pdf   29.044 KB
Załącznik Nr 2.pdf   43.447 KB
Załącznik Nr 3.pdf   37.241 KB
Załącznik Nr 4.pdf   36.653 KB
Załącznik Nr 5.pdf   51.212 KB
Załącznik Nr 6.pdf   50.642 KB
Załącznik Nr 7.pdf   22.830 KB
Załącznik Nr 8.pdf   27.404 KB
Załącznik Nr 9.pdf   13.479 KB
Załącznik Nr 10.pdf   30.694 KB

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/60/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad przyznawania „Stypendium Starosty Szydłowieckiego”.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/166/2009.pdf   37.087 KB
Załącznik.pdf   32.495 KB

Uchwała Nr XXXI/165/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/165/2009.pdf   48.648 KB

Uchwała Nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/164/2009.pdf   31.373 KB
Załącznik.pdf   26.886 KB

Uchwała Nr XXXI/163/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/163/2009.pdf   31.375 KB
Załącznik.pdf   36.906 KB

Uchwała Nr XXXI/162/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/162/2009.pdf   34.627 KB
Załącznik.pdf   25.133 KB

Uchwała Nr XXX/161/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/161/2009.pdf   38.678 KB
Załącznik Nr 1.pdf   28.101 KB
Załącznik Nr 2.pdf   40.773 KB
Załącznik Nr 3.pdf   30.648 KB
Załącznik Nr 4.pdf   37.006 KB
Załącznik Nr 5.pdf   46.918 KB
Załącznik Nr 6.pdf   42.586 KB
Załącznik Nr 7.pdf   23.546 KB
Załącznik Nr 8.pdf   24.518 KB
Załącznik Nr 9.pdf   13.461 KB

Uchwała Nr XXX/160/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.03.00-14-018/08-00 pt. WSZECHSTRONNIE WYSZKOLONY SPAWACZ finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/160/2009.pdf   35.042 KB

Uchwała Nr XXX/159/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/159/2009.pdf   43.219 KB

Uchwała Nr XXX/158/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wniosek pt „Równe szanse edukacyjne”, składany przez Powiat Szydłowiecki realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/158/2009.pdf   34.495 KB

Uchwała Nr XXX/157/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Projekt „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Etap I Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i infrastrukturą”.

Załączniki
Uchwała Nr XXX/157/2009.pdf   34.446 KB

Uchwała Nr XXIX/156/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/156/2009.pdf   30.170 KB

Uchwała Nr XXIX/155/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/155/2009.pdf   31.634 KB

Uchwała Nr XXIX/154/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/154/2009.pdf   39.585 KB
Załącznik Nr 1.pdf   25.948 KB
Załącznik Nr 2.pdf   32.273 KB
Załącznik Nr 3.pdf   31.013 KB
Załącznik Nr 4.pdf   37.383 KB
Załącznik Nr 5.pdf   40.566 KB
Załącznik Nr 6.pdf   46.057 KB
Załącznik Nr 7.pdf   22.277 KB
Załącznik Nr 8.pdf   21.498 KB
Załącznik Nr 9.pdf   23.941 KB
Załącznik Nr 10.pdf   13.467 KB
Załącznik Nr 11.pdf   32.023 KB

Uchwała Nr XXIX/153/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Projekt „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Etap I Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą techniczną”.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/153/2009.pdf   38.144 KB

Uchwała Nr XXIX/152/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu”.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/152/2009.pdf   37.995 KB

Uchwała Nr XXIX/151/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.
Załączniki
Uchwała Nr XXIX/151/2009.pdf   28.834 KB