Uchwała Nr V/34/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr V/34/2011.pdf   47.689 KB

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr V/33/2011.pdf   80.534 KB
Załącznik Nr 1.pdf   87.542 KB
Załącznik Nr 2.pdf   180.291 KB
Załącznik Nr 3.pdf   112.690 KB
Załącznik Nr 4.pdf   77.546 KB

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2011 - 2015.

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr V/31/2011.pdf   42.630 KB
Załącznik.pdf   57.927 KB

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu, finansowania ochrony środowiska gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr V/30/2011.pdf   44.688 KB
Załącznik Nr 1.pdf   138.488 KB
Załączniki do Regulaminu.pdf   90.030 KB

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiat Szydłowiecki/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu projektu „Równe szanse w życiu młodzieży” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr V/29/2011.pdf   54.967 KB

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów.

Załączniki
Uchwała Nr V/28/2011.pdf   42.570 KB

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok.

Załączniki
Uchwała Nr V/27/2011.pdf   58.837 KB
Załącznik.pdf   49.733 KB

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr V/26/2011.pdf   45.064 KB

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr V/25/2011.pdf   43.730 KB

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2011r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr V/24/2011.pdf   90.266 KB

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.

Załączniki
Uchwała Nr V/23/2011.pdf   42.349 KB
Załącznik Nr 1.pdf   678.956 KB

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: uchwalenia powiatowego programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” na lata 2011 - 2015 w ramach Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Załączniki
Uchwała Nr V/22/2011.pdf   40.632 KB
Załącznik Nr 1.pdf   764.551 KB

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr IV/21/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr IV/21/2011.pdf   108.769 KB
Tabela Nr 1,pdf   181.533 KB
Tabela Nr 2,pdf   384.851 KB
Tabela Nr 3,pdf   148.053 KB
Załącznik Nr 1.pdf   49.120 KB
Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na 2011 rok.pdf   423.258 KB

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011 - 2015.

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego oraz wniesienie wkładu własnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Załączniki
Uchwała Nr IV/19/2011.pdf   58.397 KB
Załącznik Nr 1.pdf   39.471 KB

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/201/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury przygotowania projektu budżetu oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr IV/18/2011.pdf   63.315 KB

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Szydłowieckiego oraz Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr IV/17/2011.pdf   41.394 KB
Załącznik.pdf   43.075 KB

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr IV/16/2011.pdf   56.377 KB
Załącznik.pdf   349.647 KB

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2011 rok.

Załączniki
Uchwała Nr IV/15/2011.pdf   40.888 KB
Załącznik Nr 1.pdf   52.567 KB
Załącznik Nr 2.pdf   57.510 KB
Załącznik Nr 3.pdf   55.940 KB

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2011 rok.

Załączniki
Uchwała Nr IV/14/2011.pdf   40.638 KB
Załącznik.pdf   73.341 KB