Uchwała Nr 21/55/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 21/55/2011.pdf   21.529 KB
Załącznik Nr 1.pdf   163.591 KB
Załącznik Nr 2.pdf   649.610 KB

Uchwała Nr 21/54/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Skałka" w Szydłowcu na rok szkolny 2011/2012.

Załączniki
Uchwała Nr 21/54/2011.pdf   42.696 KB
Załącznik.pdf   26.129 KB

Uchwała Nr 21/53/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia w Internacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w roku szkolnym 2011/2012.

Załączniki
Uchwała Nr 21/53/2011.pdf   48.677 KB

Uchwała Nr 20/52/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa Powiatu Szydłowieckiego do projektu pt. "FACHOWIEC POD RĘKĄ", który będzie realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Załączniki
Uchwała Nr 20/52/2011.pdf   32.135 KB

Uchwała Nr 20/51/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa Powiatu Szydłowieckiego do projektu pt. "Ekonomia społecznego sukcesu", który będzie realizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Załączniki
Uchwała Nr 20/51/2011.pdf   34.197 KB

Uchwała Nr 20/50/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o funkcji usługowej i mieszkaniowej w Orońsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki
Uchwała Nr 20/50/2011.pdf   21.563 KB

Uchwała Nr 19/49/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie: przekazania w drodze darowizny dla Powiatu Szydłowieckiego nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem tzw. "dróżniczówki" położonej w Orońsku przy ul. Radomskiej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 755/1 o pow. 0,1600 ha.

Załączniki
Uchwała Nr 19/49/2011.pdf   25.896 KB

Uchwała Nr 18/48/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 18/48/2011.pdf   61.393 KB

Uchwała Nr 18/47/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 18/47/2011.pdf   35.706 KB
Załącznik Nr 1.pdf   424.316 KB
Załącznik Nr 2.pdf   2.012 MB
Załącznik Nr 3.pdf   175.274 KB
Załącznik Nr 4.pdf   438.111 KB
Załącznik Nr 5.pdf   683.138 KB

Uchwała Nr 17/46/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: przekazania w drodze darowizny dla Powiatu Szydłowieckiego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 194 (działka graniczy z nieruchomością przy ul. Wschodniej 23) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4199/5 o pow. 0,0385 ha.

Załączniki
Uchwała Nr 17/46/2011.pdf   22.715 KB

Uchwała Nr 17/45/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Szydłowieckiego na 2012 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr 17/44/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 15/44/2011.pdf   28.186 KB

Uchwała Nr 15/43/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 15/43/2011.pdf   30.993 KB
Załącznik Nr 1.pdf   545.579 KB
Załącznik Nr 2.pdf   176.156 KB
Załącznik Nr 3.pdf   165.727 KB

Uchwała Nr 15/42/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Załączniki
Uchwała Nr 15/42/2011.pdf   40.943 KB

Uchwała Nr 15/41/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Załączniki
Uchwała Nr 15/41/2011.pdf   30.221 KB

Uchwała Nr 15/40/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Załączniki
Uchwała Nr 15/40/2011.pdf   29.629 KB

Uchwała Nr 15/39/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Pomagać znaczy wyjść naprzeciw - zajęcia dzięki którym łatwiej żyć" który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr 15/39/2011.pdf   37.332 KB

Uchwała Nr 15/38/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Równe szanse młodzieży z Powiatu Szydłowieckiego", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Załączniki
Uchwała Nr 15/38/2011.pdf   35.910 KB

Uchwała Nr 15/37/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa procesowego Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 15/37/2011.pdf   19.193 KB

Uchwała Nr 15/36/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej Powiatu.

Załączniki
Uchwała Nr 15/36/2011.pdf   19.742 KB

Uchwała Nr 14/35/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 14/35/2011.pdf   34.503 KB
Załącznik Nr 1.pdf   226.891 KB
Załącznik Nr 2.pdf   323.568 KB
Załącznik Nr 3.pdf   240.340 KB
Załącznik Nr 4.pdf   305.114 KB
Załącznik Nr 5.pdf   409.318 KB

Uchwała Nr 14/34/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na rok szkolny 2011/2012.

Załączniki
Uchwała Nr 14/34/2011.pdf   26.943 KB

Uchwała Nr 14/33/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie: wydania opinii odnośnie inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 727 na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska".

Załączniki
Uchwała Nr 14/33/2011.pdf   19.512 KB

Uchwała Nr 14/32/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 14/32/2011.pdf   23.613 KB

Uchwała Nr 14/31/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 14/31/2011.pdf   22.895 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.305 MB
Załącznik Nr 2.pdf   148.638 KB
Załącznik Nr 3.pdf   43.137 KB
Załącznik Nr 4.pdf   100.458 KB

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "Restart Zawodowy II", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Uchwała Nr 13/30/2011.pdf   34.803 KB

Uchwała Nr 13/29/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Nowe inicjatywy, szansa na przyszłość", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Załączniki
Uchwała Nr 13/29/2011.pdf   42.020 KB

Uchwała Nr 13/28/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt. "Partnerstwo na rzecz wykluczenia społecznego w Powiecie Szydłowieckim i Powiecie Przysuskim zagrożonych marginalizacją", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Uchwała Nr 13/28/2011.pdf   36.209 KB

Uchwała Nr 13/27/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 13/27/2011.pdf   31.671 KB
Załącznik Nr 1.pdf   158.987 KB
Załącznik Nr 2.pdf   717.464 KB
Załącznik Nr 3.pdf   150.677 KB
Załącznik Nr 4.pdf   143.421 KB

Uchwała Nr 12/26/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr 11/23/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i przyjęcia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr 12/26/2011.pdf   26.656 KB

Uchwała Nr 12/25/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego pt."Inkubator Wspólnot Gruntowych", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Uchwała Nr 12/25/2011.pdf   34.832 KB

Uchwała Nr 12/24/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu konkursowego "Restart Zawodowy", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Uchwała Nr 12/24/2011.pdf   35.889 KB

Uchwała Nr 11/23/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i przyjęcia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr 11/23/2011.pdf   37.473 KB
Załącznik Nr 1.pdf   31.180 KB
Załącznik Nr 2.pdf   86.148 KB

Uchwała Nr 11/22/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 11/22/2011.pdf   21.551 KB
Załącznik Nr 1.pdf   166.041 KB
Załącznik Nr 2.pdf   542.408 KB

Uchwała Nr 10/21/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Szydłowcu do Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Załączniki
Uchwała Nr 10/21/2011.pdf   25.658 KB

Uchwała Nr 10/20/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie: wydania opinii odnośnie inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku Pawłów - Rybianka.

Załączniki
Uchwała Nr 10/20/2011.pdf   17.139 KB

Uchwała Nr 10/19/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta.

Załączniki
Uchwała Nr 10/19/2011.pdf   15.635 KB

Uchwała Nr 10/18/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji, obejmującego teren działek położonych w sołectwie Leszczyny nr ewid. 121, 122 i w sołectwie Budki nr ewid. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 w gminie Chlewiska.

Załączniki
Uchwała Nr 10/18/2011.pdf   19.258 KB

Uchwała Nr 10/17/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: uzgodnienia rozwiązania skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Podgórze, ul. Książek Stary, ul. Książek Majdowski z drogami gminnymi: ul. Hubala, ul. Partyzantów.

Załączniki
Uchwała Nr 10/17/2011.pdf   17.066 KB

Uchwała Nr 9/16/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 9/16/2011.pdf   28.691 KB
Załącznik.pdf   909.853 KB

Uchwała Nr 9/15/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Załączniki
Uchwała Nr 9/15/2011.pdf   44.328 KB

Uchwała Nr 9/14/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 9/14/2011.pdf   17.355 KB

Uchwała Nr 9/13/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie: rozłożenia na raty kary pieniężnej nałożonej na Hotel Ziółek Ziółkowska Halina z siedzibą: Łączna 87A, 26-140 Łączna decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr WITD: DI.0152/W/353/2/11 z dnia 18.01.2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr 9/13/2011.pdf   28.184 KB

Uchwała Nr 9/12/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie: rozłożenia na raty kary pieniężnej nałożonej na Hotel Ziółek Ziółkowska Halina z siedzibą: Łączna 87A, 26-140 Łączna decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr WITD: DI.0152/W/660/2/11 z dnia 17.01.2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr 9/12/2011.pdf   27.922 KB

Uchwała Nr 8/11/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011.

Załączniki
Uchwała Nr 8/11/2011.pdf   21.627 KB
Załącznik Nr 1.pdf   244.693 KB
Załącznik Nr 2.pdf   298.489 KB

Uchwała Nr 8/10/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia.

Załączniki
Uchwała Nr 8/10/2011.pdf   19.324 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.557 MB
Załącznik Nr 2.pdf   163.131 KB

Uchwała Nr 8/9/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZZOZ.

Załączniki
Uchwała Nr 8/9/2011.pdf   23.627 KB
Załącznik Nr 1.pdf   1.557 MB
Załącznik Nr 2.pdf   163.131 KB
Załącznik Nr 3.pdf   109.095 KB
Załącznik Nr 4.pdf   88.172 KB

Uchwała Nr 7/8/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków.

Załączniki
Uchwała Nr 7/8/2011.pdf   37.314 KB
Załącznik Nr 1.pdf   146.647 KB
Załącznik Nr 2.pdf   10.247 KB
Załącznik Nr 3.pdf   38.584 KB

Uchwała Nr 6/7/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 6/7/2011.pdf   19.521 KB
Załącznik Nr 1.pdf   668.556 KB
Załącznik Nr 2.pdf   903.277 KB

Uchwała Nr 4/6/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie: wyrażenia opinii do "Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014".

Załączniki
Uchwała Nr 4/6/2011.pdf   22.258 KB
Załącznik Nr 1.pdf   39.198 KB

Uchwała Nr 4/5/2011 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie: przedstawienia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015.

Załączniki
Uchwała Nr 4/5/2011.pdf   34.100 KB
Załącznik Nr 1.pdf   20.508 KB
Załącznik Nr 2.pdf   33.350 KB
Załącznik Nr 3.pdf   1.476 MB
Załącznik Nr 4.pdf   15.082 KB
Załącznik Nr 5.pdf   618.083 KB