Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XV/105/2012.pdf   18.980 KB
Załącznik.pdf   15.106 KB

Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XV/104/2012.pdf   32.841 KB
Załącznik Nr 1.pdf   568.278 KB
Załącznik Nr 2.pdf   1.727 MB
Załącznik Nr 3.pdf   443.594 KB
Załącznik Nr 4.pdf   249.663 KB

Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2012 - 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XV/103/2012.pdf   19.512 KB
Załącznik Nr 1.pdf   205.289 KB
Załącznik Nr 2.pdf   128.255 KB
Objaśnienia.pdf   21.418 KB

Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusio.

Załączniki
Uchwała Nr XV/102/2012.pdf   19.202 KB

Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XV/101/2012.pdf   17.398 KB

Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu jej przyznawania.

Załączniki
Uchwała Nr XV/99/2012.pdf   18.655 KB
Załącznik.pdf   24.493 KB

Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Załączniki
Uchwała Nr XV/98/2012.pdf   40.895 KB

Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Szydłowiecki udziału 65/252 prawa użytkowania wieczystego przysługującego Lidze Obrony Kraju w Warszawie do nieruchomości zabudowanej, położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 185 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4184 o pow. 0.0500 ha, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec ( KW Nr RA1S/00001355/5 ) wraz z jednoczesnym nabyciem prawa własności budynku garażowego o pow. 65 m² stanowiącego własność Ligi Obrony Kraju w Warszawie.

Załączniki
Uchwała Nr XV/97/2012.pdf   20.797 KB

Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: apelu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/96/2012.pdf   19.563 KB

Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji likwidacji Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/95/2012.pdf   17.970 KB
Załącznik.pdf   11.969 KB

Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/94/2012.pdf   19.322 KB
Załącznik.pdf   177.524 KB

Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/93/2012.pdf   20.748 KB
Załącznik.pdf   12.491 KB

Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/92/2012.pdf   18.914 KB
Załącznik.pdf   258.165 KB

Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/91/2012.pdf   20.249 KB
Załącznik.pdf   11.901 KB

Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość” finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, oraz wniesienie wkładu własnego.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/90/2012.pdf   20.986 KB
Załącznik Nr 1.pdf   30.420 KB

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/89/2012.pdf   23.422 KB

Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/88/2012.pdf   23.533 KB

Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/87/2012.pdf   20.774 KB

Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2012 r. będzie przyznawane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/86/2012.pdf   26.011 KB

Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w roku 2012.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/85/2012.pdf   18.390 KB
Załącznik Nr 1.pdf   10.558 KB
Załącznik Nr 2.pdf   18.065 KB