Uchwała Nr 58/96/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2016 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załączniki
Uchwała Nr 58/96/2016   189.175 KB
Załącznik Nr 1   3.665 MB
Załącznik Nr 2   287.082 KB
Załącznik Nr 3   658.221 KB

Uchwała Nr 57/95/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 57/95/2016   196.021 KB
Załącznik Nr 1   223.670 KB

Uchwała Nr 56/94/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Szydłowieckiego w 2017 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 56/94/2016   281.640 KB

Uchwała Nr 55/93/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Szydłowieckiego na 2016 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załączniki
Uchwała Nr 55/93/2016   202.229 KB
Załącznik Nr 1   555.564 KB
Załącznik Nr 2   3.685 MB
Załącznik Nr 3   470.514 KB
Załącznik Nr 4   452.596 KB

Uchwała Nr 53/92/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Powiatu Szydłowieckiego nieruchomości położonej przy ul. Metalowej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 53/92/2016   235.036 KB

Uchwała Nr 53/91/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu w Szydłowcu na 2017 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022.

Uchwała Nr 52/90/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Szydłowieckiego w 2017 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 52/90/2016   176.862 KB

Uchwała Nr 51/89/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: Partnerstwa Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przy realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 51/89/2016   220.912 KB

Uchwała Nr 50/88/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Szydłowieckiego na 2016 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załączniki
Uchwała Nr 50/88/2016   198.506 KB
Załącznik Nr 1   391.490 KB
Załącznik Nr 2   863.372 KB
Załącznik Nr 3   267.017 KB
Załącznik Nr 4   565.866 KB

Uchwała Nr 50/87/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2017 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 50/87/2016   267.971 KB
Załącznik   8.316 MB

Uchwała Nr 50/86/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2017 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 50/86/2016   240.469 KB
Załącznik Nr 1   251.165 KB
Załącznik Nr 2   259.669 KB

Uchwała Nr 50/85/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: przedłożenia do konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Załączniki
Uchwała Nr 50/85/2016   436.189 KB
Załącznik Nr 1   2.412 MB
Załącznik Nr 2   198.554 KB
Ogłoszenie o konsultacjach   194.930 KB

Uchwała Nr 50/84/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Jastrząb.

Załączniki
Uchwała Nr 50/84/2016   161.267 KB

Uchwała Nr 50/83/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej.

Załączniki
Uchwała Nr 50/83/2016   192.535 KB
Załącznik   1.926 MB

Uchwała Nr 50/82/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 50/82/2016   170.657 KB
Załącznik   4.300 MB

Uchwała Nr 49/81/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie: upoważnienia Starosty do udziału i reprezentowania Zarządu Powiatu w Społecznym Komitecie Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 49/81/2016   207.392 KB

Uchwała Nr 48/80/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrząb na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024.

Załączniki
Uchwała Nr 48/80/2016   170.662 KB
Załącznik Nr 1   1.786 MB

Uchwała Nr 47/79/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Szydłowieckiego na 2016 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załączniki
Uchwała Nr 47/79/2016   185.802 KB
Załącznik Nr 1   317.770 KB
Załącznik Nr 2   531.097 KB
Załącznik Nr 3   267.189 KB
Załącznik Nr 4   304.562 KB

Uchwała Nr 44/78/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023.

Załączniki
Uchwała Nr 44/78/2016   165.110 KB
Załącznik Nr 1   1.989 MB

Uchwała Nr 44/77/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Szydłowieckiego na 2016 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załączniki
Uchwała Nr 44/77/2016   191.392 KB
Załącznik Nr 1   288.831 KB
Załącznik Nr 2   2.627 MB
Załącznik Nr 3   200.584 KB
Załącznik Nr 4   450.357 KB

Uchwała Nr 44/76/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

Załączniki
Uchwała Nr 44/76/2016   198.823 KB
Załącznik Nr 1   8.754 MB
Załącznik Nr 2   1.248 MB
Załącznik Nr 3   535.206 KB
Załącznik Nr 4   1.031 MB

Uchwała Nr 44/75/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji w celu odbioru wykonanych prac konserwatorskich, resturatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr 44/75/2016   258.193 KB

Uchwała Nr 44/74/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2016 zmian w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 44/74/2016   223.092 KB
Załącznik   842.580 KB

Uchwała Nr 43/73/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załączniki
Uchwała Nr 43/73/2016   151.242 KB
Załącznik Nr 1   169.369 KB
Załącznik Nr 2   172.118 KB

Uchwała Nr 41/72/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 41/72/2016   192.837 KB

Uchwała Nr 41/71/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 41/71/2016   330.222 KB
Załącznik Nr 1   1.180 MB
Załącznik Nr 2   166.496 KB
Załącznik Nr 3   160.919 KB

Uchwała Nr 39/70/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie: sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej.

Załączniki
Uchwała Nr 39/70/2016   210.667 KB

Uchwała Nr 37/69/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 37/69/2016   389.170 KB
Załącznik Nr 1   300.957 KB
Załącznik Nr 2   847.027 KB
Załącznik Nr 3   206.019 KB
Załącznik Nr 4   215.451 KB

Uchwała Nr 37/68/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przekazanie nieruchomości.

Załączniki
Uchwała Nr 37/68/2016   208.515 KB

Uchwała Nr 36/67/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 36/67/2016   404.752 KB
Załącznik Nr 1   247.165 KB
Załącznik Nr 2   652.971 KB
Załącznik Nr 3   192.024 KB
Załącznik Nr 4   189.537 KB

Uchwała Nr 34/66/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zatrudnienia dyrektora Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 34/66/2016   204.332 KB

Uchwała Nr 33/65/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 33/65/2016   195.123 KB
Załącznik Nr 1   200.794 KB
Załącznik Nr 2   311.389 KB

Uchwała Nr 32/64/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawnych na 2016 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 32/64/2016   199.285 KB
Załącznik Nr 1   199.482 KB

Uchwała Nr 30/63/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków

Załączniki
Uchwała Nr 30/63/2016   300.366 KB
Załącznik Nr 1   1.161 MB
Załącznik Nr 2   122.973 KB
Załącznik Nr 3   315.214 KB

Uchwała Nr 29/62/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

Załączniki
Uchwała Nr 29/62/2016   214.555 KB
Załącznik Nr 1   8.965 MB
Załącznik Nr 2   4.231 MB

Uchwała Nr 29/61/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 29/61/2016   403.491 KB
Załącznik Nr 1   606.194 KB
Załącznik Nr 2   2.124 MB
Załącznik Nr 3   272.974 KB
Załącznik Nr 4   472.777 KB

Uchwała Nr 28/60/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 28/60/2016   181.859 KB

Uchwała Nr 28/59/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 28/59/2016   171.304 KB

Uchwała Nr 26/58/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach Osi priorytetowej | Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki
Uchwała Nr 26/58/2016   274.293 KB

Uchwała Nr 26/57/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 26/57/2016   456.011 KB

Uchwała Nr 26/56/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr 26/56/2016   184.689 KB
Załącznik Nr 1   543.336 KB

Uchwała Nr 24/55/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr 24/55/2016   192.731 KB
Załącznik Nr 1   315.706 KB

Uchwała Nr 24/54/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr 24/54/2016   258.420 KB
Załącznik   826.191 KB

Uchwała Nr 23/53/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr 23/53/2016   247.092 KB
Załącznik Nr 1   771.525 KB
Załącznik Nr 2   601.790 KB

Uchwała Nr 23/52/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Załączniki
Uchwała Nr 23/52/2016   289.542 KB

Uchwała Nr 23/51/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Załączniki
Uchwała Nr 23/51/2016   220.028 KB
Załącznik Nr 1   630.113 KB
Załącznik Nr 2   852.321 KB