Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/162/2016   255.953 KB

Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/161/2016   365.172 KB
Załącznik Nr 1   2.014 MB
Załącznik Nr 2   5.611 MB
Załącznik Nr 3   431.688 KB
Załącznik Nr 4   172.377 KB

Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/160/2016   170.781 KB
Załącznik Nr 1   3.781 MB
Objaśnienia   460.171 KB

Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2017 r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/159/2016   825.994 KB

Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2017 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/158/2016   166.840 KB
Załącznik   362.075 KB

Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2017 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/157/2016   160.997 KB
Załącznik   226.634 KB

Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2017 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/156/2016   162.493 KB
Załącznik Nr 1   272.730 KB
Załącznik Nr 2   286.448 KB
Załącznik Nr 3   260.188 KB

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXIII/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXIII/155/2016  z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017 - 2022.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/154/2016   242.478 KB
Załącznik Nr 1   2.863 MB
Załącznik Nr 2   726.302 KB
Objaśnienia   2.576 MB

Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/153/2016   364.821 KB
Załącznik Nr 1   464.517 KB
Załącznik Nr 2   3.289 MB
Załącznik Nr 3   247.893 KB
Załącznik Nr 4   241.944 KB

Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/152/2016   197.972 KB
Załącznik Nr 1   3.879 MB
Załącznik Nr 2   766.261 KB
Objaśnienia   492.259 KB

Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/100/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów inwestycyjnych Powiatu Szydłowieckiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/151/2016   250.052 KB

Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/150/2016   281.941 KB

Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/87/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/149/2016   193.283 KB

Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/148/2016   193.313 KB

Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2017.

Załączniki
Uchwała Nr XXII/147/2016   239.756 KB
Załącznik Nr 1   210.302 KB
Załącznik Nr 2   829.765 KB

Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/146/2016   376.684 KB
Załącznik Nr 1   517.603 KB
Załącznik Nr 2   3.042 MB
Załącznik Nr 3   546.502 KB
Załącznik Nr 4   184.046 KB

Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/145/2016   184.656 KB
Załącznik Nr 1   3.899 MB
Załącznik Nr 2   730.529 KB
Objaśnienia   685.698 KB

Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego o numerze RPMA.09.01.00-14-5569/16 pod nazwą CZAS NA ZMIANY finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wniesienia wkładu własnego.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/144/2016   368.623 KB

Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/143/2016   522.011 KB

Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki
Uchwała Nr XXI/142/2016   1.141 MB
Załącznik Nr 1   203.992 KB
Załącznik Nr 2   160.949 KB
Załącznik Nr 3   305.916 KB

Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Załączniki
Uchwała Nr XXI/141/2016   197.900 KB
Załącznik Nr 1   2.508 MB

Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XX/140/2016   416.031 KB
Załącznik Nr 1   1.110 MB
Załącznik Nr 2   4.442 MB
Załącznik Nr 3   1.000 MB
Załącznik Nr 4   211.384 KB

Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XX/139/2016   171.876 KB
Załącznik Nr 1   3.802 MB
Objaśnienia   441.765 KB

Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/87/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr XX/138/2016   202.275 KB

Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: zasad przyjęcia i odpłatności za pobyt w hostelu w Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XX/137/2016   179.795 KB
Załącznik Nr 1   849.373 KB

Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej.

Załączniki
Uchwała Nr XX/136/2016   176.030 KB
Załącznik   723.645 KB

Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do naboru i realizację projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Czas na zmiany" oś priorytetowa IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", działanie 9.1 "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XX/135/2016   278.695 KB

Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr XX/134/2016   190.556 KB

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej w stosunku do działek stanowiących własność Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XX/133/2016   252.308 KB

Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/132/2016   416.794 KB
Załącznik Nr 1   1.270 MB
Załącznik Nr 2   2.187 MB
Załącznik Nr 3   710.526 KB

Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/131/2016   195.400 KB
Załącznik Nr 1   4.023 MB
Załącznik Nr 2   532.134 KB
Objaśnienia   543.922 KB

Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody przystąpienia z Gminą Szydłowiec do realizacji zadania "Budowy dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/130/2016   236.467 KB

Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody przystąpienia z Gminą Mirów do realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 400304 Mirów Nowy - Mirówek" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/129/2016   231.337 KB

Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody przystąpienia z Gminą Jastrząb do realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

Załączniki
Uchwała Nr XIX/128/2016   229.788 KB

Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie: współpracy Powiatu Szydłowieckiego z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Załączniki
Uchwała Nr XVIII/127/2016   173.437 KB

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania przedstawicieli Powiatu Szydłowieckiego do Stowarzyszenia "Ziemia Odrowążów".

Załączniki
Uchwała Nr XVIII/126/2016   190.239 KB

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XVIII/125/2016   369.707 KB
Załącznik Nr 1   483.169 KB
Załącznik Nr 2   1.664 MB
Załącznik Nr 3   1.109 MB
Załącznik Nr 4   194.962 KB

Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XVIII/124/2016   183.850 KB
Załącznik Nr 1   3.866 MB
Załącznik Nr 2   480.091 KB
Objaśnienia   456.971 KB

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyrażenia woli podjęcia współpracy i przystąpienia w roli Partnera do opracowania Projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/123/2016   256.616 KB

Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/122/2016   360.212 KB
Załącznik Nr 1   1.700 MB
Załącznik Nr 2   3.315 MB
Załącznik Nr 3   1.674 MB
Załącznik Nr 4   479.148 KB

Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/121/2016   179.693 KB
Załącznik Nr 1   3.901 MB
Załącznik Nr 2   481.518 KB
Objaśnienia   540.420 KB

Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/120/2016   773.771 KB

Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/119/2016   266.075 KB

Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastrząb.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/118/2016   192.103 KB

Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminie Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/117/2016   193.538 KB

Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/116/2016   225.695 KB

Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chlewiska.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/115/2016   226.073 KB

Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2016 r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiatu Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/114/2016   506.253 KB

Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/113/2016   290.383 KB

Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/112/2016   219.287 KB

Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Program współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/111/2016   198.570 KB
Załącznik   1.614 MB

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/110/2016   165.479 KB

Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego.

Załączniki
Uchwała Nr XVII/109/2016   149.362 KB

Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirów.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/108/2016   195.533 KB

Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/107/2016   360.127 KB
Załącznik Nr 1   260.807 KB
Załącznik Nr 2   580.232 KB
Załącznik Nr 3   663.074 KB

Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/106/2016   274.242 KB

Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/105/2016   204.865 KB
Załącznik   228.545 KB

Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/104/2016   225.272 KB
Załącznik Nr 1   214.863 KB
Załącznik Nr 2   215.700 KB

Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/103/2016   437.799 KB

Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji programu "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018".

Załączniki
Uchwała Nr XVI/102/2016   159.188 KB
Załącznik Nr 1   3.710 MB

Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/101/2016   142.641 KB
Załącznik   558.719 KB

Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów inwestycyjnych Powiatu Szydłowieckiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Załączniki
Uchwała Nr XV/100/2016   217.520 KB

Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chlewiska.

Załączniki
Uchwała Nr XV/99/2016   181.623 KB

Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XV/98/2016   364.085 KB
Załącznik Nr 1   846.609 KB
Załącznik Nr 2   4.165 MB
Załącznik Nr 3   1.320 MB
Załącznik Nr 4   208.412 KB

Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Załączniki
Uchwała Nr XV/97/2016   187.616 KB
Załącznik Nr 1   3.748 MB
Załącznik Nr 2   388.289 KB
Objaśnienia   514.011 KB

Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Szydłowiec prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Szydłowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 839/1, 840/1, 960/1, 5283/4, 5283/8, 5283/9, 5283/10 i 5502/1.

Załączniki
Uchwała Nr XV/96/2016   233.655 KB

Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok realizowanych przez Powiat Szydłowiecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki
Uchwała Nr XV/95/2016   259.787 KB
Załącznik   174.361 KB

Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia "Ziemia Odrowążów".

Załączniki
Uchwała Nr XV/94/2016   148.619 KB
Załącznik   2.700 MB

Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia statutu Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XV/93/2016   217.735 KB
Załącznik   762.851 KB

Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach.

Załączniki
Uchwała Nr XV/92/2016   261.001 KB

Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XIV/91/2016   440.539 KB
Załącznik Nr 1   531.013 KB
Załącznik Nr 2   1.822 MB
Załącznik Nr 3   685.806 KB
Załącznik Nr 4   372.405 KB

Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Uchwała Nr XIII/89/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.

Załączniki
Uchwała Nr XIII/89/2016   412.036 KB
Załącznik Nr 1   488.846 KB
Załącznik Nr 2   1.462 MB
Załącznik Nr 3   552.347 KB
Załącznik Nr 4   395.117 KB

Uchwała Nr XIII/88/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016 - 2021.

Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Załączniki
Uchwała Nr XIII/87/2016   177.440 KB

Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szydłowiec.

Załączniki
Uchwała Nr XIII/86/2016   200.141 KB