główna zawartość
artykuł nr 1

Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu ul. Zamkowa 9

artykuł nr 2

Świadczenie usług - odśnieżanie przy zimowym...

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Świadczenie usług - odśnieżanie przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2004/2005 i 2005/2006

artykuł nr 3

Zakup mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2004/2005

ON.343-11/2004

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w dniu 3 września 2004r. strona internetowa - www.szydlowiecpowiat.pl

Zarząd Powiatu w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7 tel (048) 617-10-08

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szcunkowej poniżej 60.000 Euro.

Przedmiot zamówienia:

Zakup mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2004/2005.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania dostawy: 50% dostawy od 15.11.2004r. do 31.12.2004r.

 50% dostawy od 15.01.2005r. do 15.02.2005r.

Komplet dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia można pobrać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kościuszki 297 lub za zaliczeniem pocztowym.

Cena kompletu -15zł

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.09.2004r. do godz. 945 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w szydłowcu.

Koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona:

"Oferta przetargowa na zakup mieszanki solno-piaskowej"

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena -100%

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2004r. o godz.1000 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kościuszki 297.

Pracownikiem upowaznionym do udzielania informacji jest Marek Ruszczyk tel. (048) 617-58-61   w godz. 800 do 1400

W przetargu mogą wziąć udział firmy, które spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WICESTAROSTA

ANNA  ŁĘKAWSKA

 

artykuł nr 4

świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2004/2005 i 2005/2006.

ON-343-10/2004

Ogloszenie zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowwego w szydlowcu w dniu 30.08.2004r. ; strona internetowa - www.szydlowiecpowiat.pl.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7 tel (048) 617-10-08

Ogłasza Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatiowych na terenie powiatu szydlowieckiego w sezonach 2004/2005 i 2005/2006.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje.

Termin wykonania zamówienia od 01.11.2004r. do 15.04.2005r.

i od 01.11.2005r. do 15.04.2006r.

Komplet dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia można pobrać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kościuszki 297 lub za zaliczeniem pocztowym.

Cena kompletu - 15 zł.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17.09.2004r. do godz. 945 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydlowcu.

Koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona: "Oferta przetargowa na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych"

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%

Termin płatności -10%

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2004r. o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu ul. Kościuszki 297.

Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest inż. Marek Ruszczyk tel. (048) 617-58-61 w godz. 800 do 1400.

W przetargu mogą wziąć udział firmy, które spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WICESTAROSTA

  ANNA ŁĘKAWSKA

 

artykuł nr 5

Przetarg na zakup wyposażenia sal lekcyjnych

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy

informacyjnej Starostwa Powiatowego

w Szydłowcu oraz na tablicy informacyjnej Zespołu 

 Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Szydłowcu dnia 29

 lipca 2004r.

strona internetowa-www.szydlowiecpowiat.pl

  - www.liceum.szydlowiec.prv.pl

adres internetowy: powiat@szydlowiecpowiat.pl

  loszydlo@poczta.onet.pl

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Szydłowcu

ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec

Tel. (0-48) 617 00 06, fax. (0-48) 617 89 44

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

„Zakup wyposażenia sal lekcyjnych”

Pożądany termin wykonania umowy: do dnia 31 sierpnia 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferent może być wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, gdy podlega ustaleniom art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Szydłowcu sekretariat I piętro adres: Szydłowiec ul. Zamkowa, tel. (0-48) 617 00 06 w godz. 730 – 1530.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Dyrektor Pan Karol Kopycki i Wicedyrektor Pan Marek Marcinkowski, tel. 617 00 06 w godz. 800 – 1530.

Zamkniętą i zabezpieczoną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 – sekretariat I piętro do dnia 16 sierpnia 2004 r. do godz. 1000.

Koperta zewnętrzna ( bez nazwy oferenta) winna być oznaczona:

Oferta przetargowa na: ”Zakup wyposażenia sal lekcyjnych”.

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres oferenta.

Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2004 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.08.2004 r. o godz. 1015 – sekretariat I piętro.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.   Cena   90%

2.   Gwarancja   10%