Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dostawa serwera i oprogramowania oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa serwera i oprogramowania oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   2.885 MB
Projekt umowy   30.813 KB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania   141.746 KB

Zapytanie ofertowe na montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego etap I - opracowanie dokumentacji technicznej

Zapytanie ofertowe na montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego etap I - opracowanie dokumentacji technicznej.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego - etap I

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego - etap I.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.328 MB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania   153.906 KB

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   658.806 KB

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej w ramach zadania "Powiat Szydłowiecki bez barier - budowa strony internetowej"

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej w ramach zadania "Powiat Szydłowiecki bez barier - budowa strony internetowej".

Zapytanie ofertowej na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej numerycznej bazy danych

Zapytanie ofertowej na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej numerycznej bazy danych

Załączniki
Zapytanie ofertowe   936.296 KB
Informacja o braku ofert   159.657 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej w ramach zadania "Powiat Szydłowiecki bez barier - budowa strony internetowej"

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej w ramach zadania "Powiat Szydłowiecki bez barier - budowa strony internetowej".

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa w jednostkach ewidencyjnych: Chlewiska i Szydłowiec- Obszar Wiejski, celem ujawnienia w Księgach Wieczystych

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa w jednostkach ewidencyjnych: Chlewiska i Szydłowiec- Obszar Wiejski, celem ujawnienia w Księgach Wieczystych.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   917.195 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   229.354 KB

Zapytanie ofertowe na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego docieplenia oraz przebudowy na sale dydaktyczne szkół specjalnych budynku warsztatów szkolnych, rozbudowy o łącznik z kotłownią gazową w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 39" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja zadania

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.867 MB
Mapa   636.715 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   297.665 KB

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminach: Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim o łącznej powierzchni około 828 ha (+-10%)

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminach: Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim o łącznej powierzchni około 828 ha (±10%).

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.032 MB
Umowa (projekt)   40.369 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   230.009 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenia z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów-gr. województwa w m. Gąsawy Rządowe i m. Bieszków Dolny - etap II"

Pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenia z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów-gr. województwa w m. Gąsawy Rządowe i m. Bieszków Dolny – etap II".

Załączniki
Zapytanie ofertowe.pdf   1.045 MB

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022.