główna zawartość
artykuł nr 1

WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE

Wydział prowadzący
Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym) oraz:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu,z widocznym lewym uchem,
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
• pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk prawa jazdy,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Ośrodek Szkolenia Kierowców lub Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, ul. Sucha nr 13 lub każy inny Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na terenie RP.

Opłaty
Za wydanie prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Wydział Finansowy.

Termin i sposób załatwienia
Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, który przesyła drogą elektroniczną dane kierowcy wraz z fotografią i podpisem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 40 – III piętro (tel.: 48617700 w. 55).
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 20 czerwca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 89, poz. 855;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy - Dz.U.Nr 69, poz. 640 wraz z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów - Dz.U.Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej - Dz.U.Nr 286, poz. 2883;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr. 2, poz.15;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - Dz.U.69, poz.622;

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Prawo jazdy może uzyskać osoba, która ma wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną, odbyła wymagane przeszkolenie i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami oraz osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a mianowicie:
1) 16 lat - kat. A1,B1 lub T
2) 18 lat - kat A,B,B+E,C,C+E,C1,C1+E,
3) 21 lat - kat. D,D+E,D1,D!+E (żołnierz zasadniczej służby wojskowej - 19 lat)

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
1) u której w drodze badania lekarskiego stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub podobnie działającego środka,
2) w stosunku do której wydany został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium d/s wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.