główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYMIANA PRAWA JAZDY

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem
• kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie nowego prawa jazdy,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro, pok. 40, tel. 486177000 w. 55.

Opłaty
Wydanie prawa jazdy odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Wydział Finansowy.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. 39, III piętro, tel. 0-48 617 70 00 w. 55.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r."Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.Nr 69, poz.640 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.