główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY LUB POZWOLENIA, ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem,
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu ),
• dowód uiszczenia opłaty,
• kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (nie dotyczy przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu),
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

WAŻNE:
Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy (z wyjątkiem przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu).
Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowe dane, do wniosku można dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane (w zależności od przypadku może to być np. odpis aktu małżeństwa lub decyzja Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia lub poświadczenie zameldowania na nowy adres).

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój nr 40, tel. 486177000 wew. 55

Opłaty
Za wydanie wtórnika uiszcza się opłatę komunikacyjną w wysokości 100,50 zł
(w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Wydział Finansowy.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. 39, III piętro, tel. 48 617 70 00 w. 55.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 20 czerwca 2005r. z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 89, poz. 855;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy - Dz.U.Nr 69, poz. 640 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów - Dz.U.Nr 217, poz. 1834;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej - Dz.U.Nr 286, poz. 2883;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr. 2, poz.15;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - Dz.U.69, poz.622.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Zgodnie z art. 98 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r.):
"Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych."