główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

Wydział prowadzący
Wydział Komunikacji i Transportu
 
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym), oraz:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
• kserokopia prawa jazdy,
• do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
• dowód tożsamości,
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój nr 40, tel. 486177000 wew. 55

Opłaty
Przy wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na konto nr: 2010 6000 76 0000 4015 10 000 117. Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata komunikacyjna pokrywająca koszt dokumentu - 25,00 zł, która powinna być wpłacona w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Wydział Finansowy lub na konto nr: 78 1020 4317 0000 5002 0114 2116.

Termin i sposób załatwienia
Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 89, poz. 855;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej - Dz.U.Nr 286, poz. 2883.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest przy wyjazdach do krajów, które nie podpisały Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym - wydaje się je na okres do 3 lat, jednak nie dłuższy niż termin ważności krajowego prawa jazdy.