główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku wraz ze znaczkami opłaty skarbowej oraz następujące załączniki:
• jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
• kserokopia prawa jazdy,
• zapytanie o niekaralności,
• kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu na instruktora,
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
• orzeczenie lekarskie,
• orzeczenie psychologiczne,
• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej za wydanie legitymacji,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA!!!
Osoby wykonujące czynności instruktora lub wykładowcy w ośrodkach szkolenia lub szkołach na podstawie obowiązujących przepisów do dnia wejścia ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 58, poz. 515 z późn. zmianami) mogą prowadzić szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie dotychczas posiadanym jeżeli spełnią wymagania wymienione powyżej oraz uzyskają pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego przed komisja powołaną przez wojewodę.


Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój nr 40, tel. 486171008 wew. 55

Opłaty
Przy wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca 26-500 Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na konto nr: 20 10 6000 76 0000 4015 10 000 117.
Dodatkowo, za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy uiszcza się opłatę komunikacyjną w kasie Urzędu Miasta Szydłowca 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 lub na nr konta: 20 10 6000 76 0000 4015 10 000 117, w wysokości 40,00 zł.

Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku.
Wydanie lub odmowa wydania legitymacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108,poz.908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.