główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
• Wypełniony formularz (druk) wniosku wraz ze znaczkami opłaty skarbowej oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój 37, tel. 486171008 w. 50.

Opłaty
Za wydane zaświadczenie potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się opłatę w wysokości 412,00 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na nr konta: 20 10 6000 76 0000 4015 10 000 117.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. wraz z pózniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr 217 poz.1834 wraz z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz.U.Nr 205, poz.2097),
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1807 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:
1. który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4. który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
5. który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
6. który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.