główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
• oświadczenie według załączonego wzoru,
• dokumenty potwierdzajace spełnienie wymagań, o których mowa w art.83 ust. 3 pkt 1 - 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
• szkic sytuacyjny stacji oraz rysunki technologiczne stanowisk
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój 37, tel. 486177000 w. 50.

Opłaty
Za wydane zaświadczenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów uiszcza się opłatę w wysokości 412,00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na nr konta: 20 10 6000 76 0000 4015 10 0000 117.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.Nr 40,poz.275),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2264),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 227, poz.2250 z 2003 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2261 z późn.zm.),
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1807 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.