główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMCYJNA

WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Wydział prowadzący
Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
• kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
• kserokopia świadectwa szkolnego (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie) + oryginał (y) do wglądu,
• kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) + oryginał (y) do wglądu,
• zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój nr 37, tel. 486177000 wew. 50.

Opłaty
Za wydanie uprawnień diagnosty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48 zł, którą należy wnieść w momencie składania wniosku oraz 5 zł za uwierzytelnienie każdej strony przedkładanych kserokopii dokumentów, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na konto nr: 20 10 60000 76 0000 4015 10 000 117.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.Nr 246, poz.2469).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania uprawnień przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.