główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. REJESTRACJA POJAZDÓW (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA)

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz. 515)
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.)
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 18, poz.177)

4. Wymagane dokumenty:
1. Pojazdy nowe zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek
- dowód własności
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- kartę pojazdu wydaną przez producenta lub importera
2. Pojazdy sprowadzone z zagranicy:
- dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu
- dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą
- tłumaczenia w/w dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego
- dowód odprawy celnej przywozowej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez firmę która sprowadziła pojazd
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym (załącznik z pełnymi danymi technicznymi pojazdu)
3. Pojazdy uprzednio rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek
- dowód własności pojazdu
- dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi
- tablice rejestracyjne
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana
W przypadku braku dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu.

5. Opłaty:
W znakach skarbowych:
· za wniosek - 5,00 zł
· za każdy załącznik - 0,50 zł
· poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro pokój 17)
Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:
1. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych pobiera się opłatę w wysokości 60,50 zł, na którą składa się:
- dowód rejestracyjny......................................33,00 zł
- komplet znaków legalizacyjnych...................11,00 zł
- pozwolenie czasowe .....................................16,50 zł
- nalepka kontrolna na szybę...........................16,50zł
2. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe...............................................40,00 zł
- motorowerowe............................................ 30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa) .....................40,00 zł
- indywidualne............................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe............................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe...............................50,00 zł
3. Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 27,50 zł, na którą składa się:
- pozwolenie czasowe......................................16,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe........11,00 zł
4. Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe................................................30,00 zł
- motocyklowe.................................................12,00 zł
- motorowerowe...............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)........................15,00 zł
5. Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe.................................................80,00 zł
- motocyklowe..................................................40,00 zł
- motorowerowe................................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).........................40,00 zł
6. Za wydanie karty pojazdu:
- przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........500,00 zł
- dla pojazdu nie dopuszczonego do ruchu lub dopuszczonego do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie pochodzenia..............................1.000,00 zł
7. Za wydanie wtórnika karty pojazdu.......................................75,00 zł
Wpłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (II piętro. pokój 17) lub na konto:

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
· Dowodami własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1. Umowa sprzedaży
2. Umowa zamiany
3. Umowa darowizny
4. Umowa dożywocia
5. Faktura VAT lub rachunek uproszczony
6. Prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności
7. Umowa przewłaszczenia
Dowód własności dołącza się do wniosku o rejestrację pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub z adnotacją właściwego Urzędu Skarbowego zamieszczoną w dowodzie własności, że jest on zwolniony lub nie podlega tej opłacie.
W/w przepis nie dotyczy dowodów własności sporządzonych za granicą oraz wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży pojazdów lub ich pojedynczych zespołów albo na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

· Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.

· Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu - w załączniku.