główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU)

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:
- wywozu pojazdu za granicę
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów zwianych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:
- dowód własności pojazdu
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy.

5. Opłaty:
· za wniosek - 5,00 zł
· za każdy załącznik - 0,50 zł
· poświadczenie zgodności duplikatów, wyścigów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (I I piętro pokój 17) .

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1.Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 27,50 zł, na która składa się:
- pozwolenie czasowe....................................16,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe.........11,00 zł
2.Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)......................15,00 zł
5.Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe................................................80,00 zł
- motocyklowe.................................................40,00 zł
- motorowerowe...............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).......................40,00 zł

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty załatwienia wniosku, pod warunkiem przedłużenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
- Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.
- Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu - w załączniku.