główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYREJESTROWANIE POJAZDU

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz. 515
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz.419).

4. Wymagane dokumenty:

· Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku:
a) przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę:
- pojazdu
- zespołów posiadających cechy identyfikacyjne (nadwozie, podwozie, rama),
jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub w/w zespołów do składnicy złomu, dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne;
b) kradzieży pojazdu jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dołączy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
c) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub tam zbyty i jego właściciel dołączy dokumenty potwierdzające zarejestrowanie lub zbycie pojazdu za granicą;
d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie lub kasację pojazdu (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołącza dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
e) udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

5. Opłaty:
· za wniosek - 5,00 zł
· za każdy załącznik - 0,50 zł
· poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

9. Formularze do pobrania:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - w załączniku.