główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORACYJNA


1. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKA

2.Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika

1.W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza:
- dowód rejestracyjny
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją okreąlającą kolejny termin badania
- tablice rejestracyjne
2.W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik (nowy dowód) po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnego badania technicznego nie jest możliwy do odczytania lub badania techniczne są nieaktualne, przedłożenie aktualnego zaświadczenia ze Stacji Diagnostycznej dopuszczającej pojazd do ruchu
3.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu wydawany jest wtórnik dowodu po:
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17 )

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
- Czynności związane z wymiana dowodu lub wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.
- Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego - w załączniku
wniosek o wydanie wtórnika (duplikatu) dowodu rejestracyjnego - w załączniku