główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy

1.W przypadku kradzieży tablic /tablicy/ na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny wraz ze znakami legalizacyjnymi oraz tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym wraz z nalepką kontrolną po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych

2.W przypadku zgubienia tablic /tablicy/ rejestracyjnych na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny wraz ze znakami legalizacyjnymi, nalepkę kontrolną na szybę pojazdu oraz tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- zdaniu pozostałej tablicy rejestracyjnej.
3.W przypadku zniszczenia tablic /tablicy/ rejestracyjnych (bez możliwości odczytania numeru rejestracyjnego) na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny pojazdu wraz ze znakami legalizacyjnymi i nalepką kontrolną oraz tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- zdaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych

4. W przypadku zniszczenia tablic /tablicy/ rejestracyjnych (jeżeli z oddanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego) na wniosek właściciela pojazdu wydaje się tylko tablicę rejestracyjną (wtórnik) po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro Ppokój17)

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1.Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 60,50 zł, którą składa się:
- dowód rejestracyjny....................................33,00 zł
- komplet znaków legalizacyjnych....................11,00 zł
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu...............16,50 zł
3.Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe...............................................40,00 zł
- motorowerowe.............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa........................40,00 zł
- indywidualne...........................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe...........................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe..............................50,00 zł

6.Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
• Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela – współwłaściciel.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych - w załączniku
wniosek o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej - w załączniku