główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORAMCYJNA


1.WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ, NALEPKI NA TABLICE REJESTRACYJNE

2.Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3.Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:
1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
2. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej wydaje się nową nalepkę legalizacyjną po złożeniu wniosku oraz:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych
- złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

5. Opłaty:

• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).
Wykaz wysokości opłat za wydanie nalepki kontrolnej, nowych znaków legalizacyjnych
1.Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych - nalepka kontrolna na szybę pojazdu...........16,50 zł
nalepka legalizacyjna na tablice rejestracyjne.........11zł

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Dodatkowe informacje:

W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

8. Formularze do pobrania:
wniosek - w załączniku.

Załączniki:
Wniosek.doc 24 KB