główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. USTANOWIENIE I ANULOWANIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA POJEŹDZIE
MECHANICZNYM

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934)

4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek
1. Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd.
2. Skreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie jednego z następujących dokumentów:
- odpisu prawomocnego postanowienia Sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru
- aktualnego lub pełnego odpisu rejestru zastawów.

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
• wpisanie do dowodu rejestracyjnego zastawu rejestrowego – 11,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

9. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

Uwaga !
W przypadku nie zgłoszenia w urzędzie przekształcenia zastawu bankowego w zastaw rejestrowy celem wykreślenia adnotacji z dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć postanowienie o wpisaniu zastawu w rejestr sądowy i prawomocne postanowienie Sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru sądowego albo aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

10. Formularze do pobrania:
wniosek - w załączniku.

Załączniki:
Wniosek.doc 24 KB