główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORAMCYJNA


1. UDZIELANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB I RZECZY NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 50 pok. 37, III piętro

3. Podstawa prawna:
Art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371).

4. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie licencji.
2) Załączniki:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) certyfikat kompetencji zawodowych,
e) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
f) dokumenty potwierdzające zabezpieczenia w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy,
g) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- posiadają świadectwo kwalifikacji określone przepisami Prawo o ruchu drogowym;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 4 ustawy.
h) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów
rejestracyjnych (przez organ rejestrujący, który wydał dowód),
i) dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt g (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów),
j) dowód wpłaty za wydanie licencji,
k) pełnomocnictwo (tylko gdy działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).
3) Do wglądu:
Dowód zapłaty.

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
• za wydanie uprawnienia - 76,00 zł.
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).

Opłata administracyjna za wydanie licencji:
Przewóz osób na obszar poza granice powiatu:
na okres / samochód osobowy / autobus
od 2 - 15 lat / 600 zł. / 800 zł.
od 15 - 30 lat / 675 zł. / 900 zł.
od 30 - 50 lat / 750 zł. / 1000 zł.

Przewóz rzeczy na obszar poza granice powiatu:
na okres / pow. 3,5t. - 12t. / pow. 12t. - 20t. / pow. 20t. I ciągnik siodłowy
od 2 - 15 lat / 650 zł. / 760 zł. / 850 zł.
od 15 - 30 lat / 740 zł. / 870 zł. / 980 zł.
od 30 - 50 lat / 850 zł. / 990 zł. / 1100 zł.

- za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję,
- za 1 wypis z licencji: 10% opłaty za licencję,
- za wydanie wypisu: 1% opłaty za licencję.

6. Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od jego otrzymania.

8. Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą do 1.01.2002r. w zakresie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy ci powinni wystąpić do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie licencji.
Jednostki gospodarcze, które zamierzają świadczyć usługi przewozowe w regularnych publicznych przewozach osób lub regularnych specjalnych przewozach osób oprócz licencji są zobowiązane uzyskać zezwolenie.
Zezwolenie wydaje na obszar:
- gminy - Wójt, Burmistrz, Prezydent
- wykraczający poza granice 1 gminy - Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
- wykraczający poza granice 1 powiatu - Urząd Marszałkowski w Warszawie
Licencje na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie.
Licencja nie obowiązuje na nie zarobkowy przewóz osób do 9 osób łącznie z kierowcą oraz w nie zarobkowym przewozie rzeczy o d.m.c. do 3,5 t.
Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

9. Formularze do pobrania:
-