główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 50 pok. 37, III piętro

3. Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371)

4. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
2) Załączniki:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- posiadają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawo o ruchu drogowym;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
e) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (przez organ rejestrujący, który wydał dowód),
f) dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt e (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),
g) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,
h) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
• za wydanie uprawnienia - 76,00 zł.
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).

Opłata (uiszczona w kasie Starostwa lub na konto) za wydanie :
- zaświadczenia - 500 zł
- wypisu z zaświadczenia - 100 zł za każdy pojazd.

6. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji i Transportu

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

8. Dodatkowe informacje:
Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t.
W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek kieruje się do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 m-cy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych!
Zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

Nie stosuje się wymogu uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

9. Formularze do pobrania:
-