główna zawartość
artykuł nr 1

Wymiana posadzek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Szydłowcu ul. Zamkowa 1

Zarząd Powiatu w Szydłowcupl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 SzydłowiecTel. (0-48) 617 10 08, fax (0-48) 617 10 61OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONYo wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO
Przedmiot zamówienia:Wymiana posadzek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Szydłowcu ul. Zamkowa 1Pożądany termin wykonania umowy: do dnia 29 lutego 2004 r.W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.2 i 4 ustawy o zamówieniach publicznych.Oferent może być wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia, gdy podlega ustaleniom art. 19 ust.1 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity ogłoszony dnia 25.04.2002 r Dz.U. Nr 72, poz.664). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu pokój Nr 16 II piętro adres: Szydłowiec pl. M. Konopnickiej 7, tel. (0-48) 617 10 08 wew. 43 w godz. 800 – 1500.Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Franciszek Staniszewski, tel. (0-48) 617 10 08 wew. 31 w godz. 800 – 1500.Zamkniętą i zabezpieczoną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe – sekretariat (pokój nr 11) do dnia 12.12.2003 r. do godz. 800.Koperta zewnętrzna ( bez nazwy oferenta) winna być oznaczona: Oferta przetargowa na: Wymianę posadzek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Szydłowcu.Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres oferenta.Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2003 r. o godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.12.2003r. o godz. 815 (sala konferencyjna – nr 5).Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:1. Cena 90%2. Gwarancja 10%
Wartość zmiennej a to 3