artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 24 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela działki nr 27 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 24 położonej w miejscowości Mirów Nowy, gmina Mirów.

Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.1184.2020.

artykuł nr 2

Decyzja znak: GN.6853.16.2020 Starosty Szydłowieckiego o udostepnieniu nieruchomości numer 1770/2 w obrębie Szydłowiec

Decyzja znak: GN.6853.16.2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2020r. o udostepnieniu nieruchomości stanowiącej działkę nr 1770/2 w obrębie Szydłowiec w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. wraz z jednym stanowiskiem słupowym średniego napięcia. 

Załączniki:
Decyzja GN.6853.16.2020MB
artykuł nr 3

Decyzja znak: GN.6853.15.2020 Starosty Szydłowieckiego o udostepnieniu nieruchomości numer 568 w obrębie Wola Korzeniowa

Decyzja znak: GN.6853.15.2020 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 grudnia 2020r. o udostepnieniu nieruchomości stanowiącej działkę nr 568 w obrębie Wola Korzeniowa w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A.

Załączniki:
Decyzja GN.6853.15.2020MB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Starosta Szydłowiecki wydał decyzję nr 386.2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę fabryki produkcji mieszanek i prefabrykatów betonowych – etap I, na który składają się: węzeł betoniarski o wydajności 30 m3/h z dwoma silosami na cement o ładowności 60 ton każdy, budynek hali magazynowo-produkcyjnej, budynek zaplecza socjalnego oraz niezbędna infrastruktura techniczna, na działkach nr ewid. gruntu 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1145 w miejscowości Jastrząb, gm. Jastrząb.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  JADAR Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 6B

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2020r. znak:WA.ZUZ.4.4210.3.79.2020.MG

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2020r. znak: WA.ZUZ.4.4210.3.79.2020.MG o wydaniu decyzji z dnia 25 listopada 2020r. znak: WA.ZUZ.4.4210.3.79.2020.MG, mocą której udzielono pozwoleń wodnoprawnych dla Powiatu Szydłowieckiego (pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec) w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W relacji Wierzbica-Zbijów – granica województwa (Grzybowa Góra) na odcinku od km 3+705,00 do km 6+774,50”