artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 września 2023r. znak: WA.ZUZ.4.4210.266.2023.PL o wydaniu decyzji z dnia 22 września 2023r. znak: WA.ZUZ.4.4210.266.2023.PL udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Powiatu Szydłowieckiego na: wykonanie urządzeń wodnych tj.: likwidację lewostronnego rowu ziemnego drogi powiatowej nr 4001 W na działce o nr ewid. 35/2, obręb 0006 Chlewiska, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowę prawostronnego rowu drogowego wyżej wymienionej drogi na działce o nr ewid. 35/2 wraz z budową i przebudową przepustów pod zjazdami oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Szabasówka przepustu skrzynkowego w km O+194,40 drogi powiatowej nr 4001 W, budowę wylotów wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia pasa drogowego wyżej wymienionej drogi i na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowu przydrożnego i wód rzeki Szabasówka w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4001 W - budowa chodnika w Chlewiskach, ulica Wiatraczna w km O+OOO do O+750".

Załączniki:
OBWIESZCZENIE271 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego znak: GN.683.16.2023.MS z dnia 22 września 2023 r.- dotyczy działki 2779/5 o powierzchni 0,0112 ha z obrębu 0001 Szydłowiec.

Zawiadomienie Starosty Szydłowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: GN.683.16.2023.MS z dnia 22 września 2023 r., dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania, w myśl przepisów art. 12 ust. 4a, art. 18 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji drogowej w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego pod nazwą „rozbudowa drogi powiatowej nr 4003W  –  ulicy Książek Stary, ulicy Podgórze wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 4018W – ulicy Książek Majdowski, rozbudowa drogi gminnej nr 400533W – ulicy Hubala oraz rozbudową drogi gminnej nr 400546W – ulicy Partyzantów”, położoną w jednostce ewidencyjnej 143005_4 Szydłowiec miasto, obręb 0001 Szydłowiec, oznaczoną jako działka nr 2779/5 o powierzchni 0,0112 ha.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego znak: GN.683.17.2023.MS z dnia 22 września 2023 r.- dotyczy działki 4517/3 o powierzchni 0,0261 ha z obrębu 0001 Szydłowiec.

Zawiadomienie Starosty Szydłowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: GN.683.17.2023.MS z dnia 22 września 2023 r., dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania, w myśl przepisów art. 12 ust. 4a, art. 18 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji drogowej w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego pod nazwą „rozbudowa drogi powiatowej nr 4003W  –  ulicy Książek Stary, ulicy Podgórze wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 4018W – ulicy Książek Majdowski, rozbudowa drogi gminnej nr 400533W – ulicy Hubala oraz rozbudową drogi gminnej nr 400546W – ulicy Partyzantów”, położoną w jednostce ewidencyjnej 143005_4 Szydłowiec miasto, obręb 0001 Szydłowiec, oznaczoną jako działka nr 4517/3 o powierzchni 0,0261 ha.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych numer 340, 342, 344 położonych w obrębie 0009 Zbijów Mały, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 346 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic granic działek ewidencyjnych numer 340, 342, 344 położonych w obrębie 0009 Zbijów Mały, jednostce ewidencyjnej 143003_2 Mirów.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.960.2023

Załączniki:
Zawiadomienie- dz. 346374 KB
artykuł nr 5

Informacja o wyłożeniu do wyglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja o wyłożeniu do wyglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski dla obrębów: 143005_5.0002 Chustki, 143005_5.0004 Jankowice, 143005_5.0005 Korzyce, 143005_5.0006 Krzcięcin, 143005_5.0009 Omięcin, 143005_5.0011 Rybianka, 143005_5.0015 Świerczek, 143005_5.0016 Świniów, 143005_5.0018 Wilcza Wola, 143005_5.0019 Wysoka, 143005_5.0020 Wysocko, 143005_5.0021 Zastronie, 143005_5.0022 Zdziechów.