artykuł nr 1

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście.

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w szczególności:
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
5) przedkładanie staroście w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze urzędu wojewódzkiego.