artykuł nr 1

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału lub inny pracownik Starostwa wyznaczony przez Starostę. Wydział realizuje zadania: ogólno - organizacyjne, administracyjno - gospodarcze, nadzorcze i spraw obywatelskich Powiatu.

Naczelnik Wydziału w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydziały Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej.

1. Do Wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu:
1) Ogólno-Organizacyjnego:
a) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwa,
b) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i przepisów wykonawczych do ustawy,
c) współdziałanie z jednostkami administracyjnymi z terenu Powiatu,
d) prowadzenie nadzoru nad działalnością oraz koordynowanie pracy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek administracji powiatowej,
e) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie i kontrolowanie prawidłowego ich rozpatrywania,
f) prowadzenie rejestru i zbiorów zawartych porozumień,
g) nadzorowanie terminowego przygotowywania przez kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
h) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, zbiorczej ewidencji materiałów z kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych,
i) nadzorowanie terminowego załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne,
j) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
k) sprawowanie kontroli wewnętrznej w Starostwie, w tym kontroli i nadzoru dyscypliny pracy,
l) prowadzenie spraw kadrowych w Starostwie,
m) przygotowywanie opinii przy powołaniu i odwołaniu komendanta powiatowego Policji,
n) przygotowywanie opinii przy powołaniu i odwołaniu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
o) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowego inspektora sanitarnego i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
p) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
q) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Starostwie,
r) prowadzenie spraw socjalno-bytowych w Starostwie,
s) zapewnianie prawidłowych warunków pracy bhp i p.poż.,
t) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
u) prowadzenie archiwum Starostwa,
v) prowadzenie punktu obsługi petenta:
- przyjmowanie i rejestrowanie wnoszonych pism do Starostwa,
- prowadzenie dziennika korespondencyjnego Starostwa,
- prowadzenia pocztowej książki nadawczej,
- informowanie petentów o rozmieszczeniu komórek organizacyjnych w Starostwie,
- informowanie oraz kierowanie petentów do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z rodzajem wnoszonych spraw,
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów, w tym informowanie i ustalanie terminów rejestracji oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem KT.
w) prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych oraz spraw związanych z ich analizą,

2) Administracyjno – Gospodarczego:
a) administrowanie budynkami Starostwa,
b) utrzymywanie nieruchomości znajdujących się w używaniu Starostwa w należytym stanie estetycznym i sanitarno-porządkowym,
c) prowadzenia spraw tablic urzędowych,
d) gospodarowanie składnikami majątkowymi (majątkiem trwałym i nietrwałym w używaniu Starostwa),
e) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem w materiały i sprzęt biurowy,
f) prowadzenie spraw związanych z konserwacją pomieszczeń biurowych oraz maszyn i sprzętu biurowego,
g) zabezpieczanie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej Starostwa,
h) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji samochodów służbowych Starostwa,
i) prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

3) Informatyki:
a) opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących informatyzacji Starostwa,
b) analizowanie i weryfikowanie potrzeb komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie informatyki,
c) prowadzenie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa,
d) instalowanie, testowanie, aktualizowanie i wdrażanie oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego,
e) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń telekomunikacyjnych Starostwa,
f) administrowanie lokalną siecią komputerową,
g) prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem systemu informatycznego Starostwa,
h) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
i) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
j) organizowanie i koordynowanie szkoleń komputerowych pracowników Starostwa,
k) administrowanie stroną www Powiatu oraz kontami poczty elektronicznej,
l) administrowanie oraz bieżące wprowadzanie danych i ich zmian do BIP Starostwa na podstawie materiałów opracowanych przez komórki organizacyjne.

4) Spraw obywatelskich:
a) prowadzenie obsługi organizacyjnej wyborów oraz referendów na terenie Powiatu,
b) udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek, jeżeli zbiórki mają być przeprowadzane na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
c) gromadzenie informacji o wynikach przeprowadzonych zbiórek oraz sposobie zużytkowania zebranych środków,
d) koordynowanie zorganizowanych akcji społecznych odbywających się na obszarze Powiatu,
e) wydawanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
f) powoływanie innych niż lekarze osób do stwierdzania zgonu i jego przyczyny,
g) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń z terenu Powiatu,
i) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz opracowywanie sprawozdań z wyników pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym zawieranie umów z zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzanie dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, obserwacji szpitalnych poborowych oraz pokrywania kosztów tych badań,
j) prowadzenie spraw związanych z refundowaniem zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pracownikom średniego personelu medycznego uczestniczącym w pracach Komisji (na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą
i Zarządem Powiatu),
k) prowadzenie rejestru fundacji działających na terenie Powiatu oraz ich teczek rzeczowych wraz ze statutami,
l) współdziałanie z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie rejestracji fundacji,
m) nadzorowanie działań fundacji w zakresie zgodności z przepisami prawa, przyjętymi celami i statutem,
n) przygotowanie wniosków kierowanych do Sądu o uchylenie uchwał zarządów fundacji pozostających w rażącej sprzeczności z przyjętymi celami, postanowieniami statutu lub przepisami prawa.

2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy:
a) prowadzenie ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Starostwie,
b) wydawanie i przechowywanie indywidualnych upoważnień osobom przetwarzającym dane osobowe,
c) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych,
d) prowadzenie ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych i sposobu
ich zabezpieczania,
e) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz zapoznawanie ich z aktualnymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych w Starostwie.

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich  >>