artykuł nr 1

Wydział Finansowy

Pracą Wydziału kieruje Skarbnik (Główny Księgowy budżetu Powiatu) pełniący jednocześnie funkcje Naczelnika Wydziału.

Wydział prowadzi racjonalną gospodarkę finansami Powiatu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Realizuje zadania w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości (politykę rachunkowości).

Do zadań Wydziału należy:
1. Koordynowanie planowania budżetowego, w tym:
1) zbieranie materiałów i danych do opracowania projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy,
2) przygotowywanie wraz z Zarządem projektu budżetu na dany rok budżetowy,
3) bieżąca współpraca z Zarządem oraz ze stałymi komisjami Rady w sprawie opracowania projektu budżetu,
4) prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją budżetu Powiatu oraz bieżącej analizy jego wykonania pod kątem zachowania prawidłowej równowagi budżetowej,
5) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dochodów oraz przychodów,
6) wnioskowanie zmian w budżecie powiatu w celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych oraz zapobiegania ewentualnych przekroczeń planów finansowych starostwa i jednostek organizacyjnych,
7) wprowadzanie do specjalistycznego programu elektronicznego uchwały budżetowej oraz zmian do niej i przesyłanie ich drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu, w tym:
1) W zakresie dochodów budżetowych:
a) subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej,
b) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, dotacje na zadania własne powiatu, dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t., dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych,
c) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
2) W zakresie dochodów Skarbu Państwa:
a) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa od osób fizycznych i od osób prawnych,
b) opłat za urządzenia wodne,
c) opłat za urządzenia melioracyjne,
3) W zakresie dochodów własnych Powiatu:
a) wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
b) wpływów z różnych opłat, z różnych dochodów oraz wpływów z usług ( w tym za usługi geodezyjne),
c) wpływów z pozostałych odsetek,
d) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
e) pozostałych dochodów, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.
f) ewidencjonowanie przypisów i odpisów w/w dochodów,
g) ewidencjonowanie analityczne i syntetyczne dochodów budżetowych przy pomocy programu komputerowego Xpertis Finanse i Księgowość,
h) prowadzenie egzekucji administracyjnych i sądowych dochodów (w tym dochodów Skarbu Państwa) oraz bieżącej współpracy z organami egzekucyjnymi.
4) W zakresie wydatków budżetowych.
a) wydatków bieżących:
- sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, dekretowanie i zatwierdzanie do realizacji wszystkich dowodów księgowych,
- naliczanie, wypłacanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie ( w tym: zasiłkowej),
- naliczanie, odprowadzanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w tym zakresie,
- naliczanie, odprowadzanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędów skarbowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT),
- naliczanie odpisów na Zakładowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ewidencja rozrachunków w zakresie świadczeń dla pracowników w tym zakresie,
- naliczanie i odprowadzanie składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sporządzanie stosownych deklaracji w tym zakresie,
- rozliczanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat,
- rozliczanie programów i projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł,
- prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków budżetowych przy pomocy programów komputerowych Xpertis Finanse i Księgowość oraz Xpertis Kadry i Płace,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie rachunku sum depozytowych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- nadzorowanie finansowania działalności jednostek organizacyjnych powiatu oraz kontrolowanie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie zgodności z planem finansowym, celowości wydatków ponoszonych na realizację zadań,
- wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7, o wysokości wynagrodzenia oraz o wysokości pobieranych zasiłków.
b) przychodów i rozchodów budżetowych:
- ustalanie źródeł przychodów jako: nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, kredytu lub pożyczki, emitowanych papierów wartościowych (obligacji),
- ustalanie źródeł rozchodów na: spłatę otrzymanych kredytów, spłatę otrzymanych pożyczek, wykup papierów wartościowych (obligacji).
c) obsługi bankowej i kasowej budżetu:
- obsługa rachunków bankowych (obrót bezgotówkowy – przelewy), zgodnie z zawartą umową bankową,
- obsługa kasowa budżetu w tym: przyjmowanie wpłat gotówkowych do kasy oraz podejmowanie gotówki czekiem, bieżące odprowadzenie przyjętej gotówki do banku, realizowanie wypłat gotówkowych, realizowanie wypłat gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych, ewidencja druków ścisłego zarachowania.
5) W zakresie sprawozdawczości - sporządzanie:
a) sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
b) sprawozdań zbiorczych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
c) sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
d) sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
e) sprawozdań o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
f) łącznych sprawozdań z wydatków strukturalnych,
g) bilansu Starostwa oraz łączonego bilansu jednostki budżetowej,
h) rachunku zysków i strat jednostki,
i) bilansu z wykonywania budżetu j.s.t.,
j) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
k) bilansu skonsolidowanego,
l) informacji półrocznych oraz sprawozdań rocznych opisowych z wykonania budżetu powiatu,
m) sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON oraz innych instytucji – w miarę potrzeb.
n) przesyłanie drogą elektroniczną w/w sprawozdań do |Regionalnej Izby Obrachunkowej za pomocą specjalistycznego programu Besti@.
6) W zakresie gospodarowania mieniem powiatu
a) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia w planie budżetu środków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
b) ewidencjonowanie majątku powiatu,
c) sporządzanie informacji o stanie mienia powiatu,
d) rozliczanie inwentaryzacji majątku powiatu.

3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu określa odrębne zarządzenie Starosty Szydłowieckiego.

4. Zakres kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu i sposób jej przeprowadzenia określa organ, który go utworzył.