artykuł nr 1

Wydział Budownictwa i Architektury

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału.

1. Wydział realizuje zadania administracji architektoniczno budowlanej w szczególności:
1) wydawanie postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
2) nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektów budowlanych oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów,
4) stwierdzanie prawomocności wydawanych decyzji,
5) zatwierdzanie projektów budowlanych, bez wydawania decyzji pozwolenia na budowę,
6) przyjmowanie zgłoszeń o robotach budowlanych, rozbiórkowych i zmianie sposobu użytkowania, niewymagających pozwolenia na budowę,
7) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
8) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie ich kopii do wojewody co miesiąc,
9) przenoszenie decyzji na rzecz innej osoby,
10) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych,
11) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę,
12) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę,
13) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia,
14) uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych,
15) przekazywanie decyzji wydawanych pozwoleń referatom podatkowym w gminach,
16) wydawanie dzienników budowy,
17) przyjmowanie od wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
18) wydawanie zaświadczeń w sprawie samodzielności lokali mieszkalnych,
19) wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
20) przygotowanie materiałów i zmian do Biuletynu Informacji Publicznej,
21) prowadzenie sprawozdawczości o ruchu budowlanym.

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Wydziale Budownictwa i Architektury >>