artykuł nr 1

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału, który może jednocześnie pełnić funkcję Geodety Powiatowego.

1. Wydział wykonuje zadania z zakresu geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

1) w zakresie ewidencji gruntów i budynków:

a) prowadzenie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmian objętych ewidencją gruntów i budynków,
c) prowadzenie sprzedaży wyrysów i wypisów z danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
d) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
e) prowadzenie i udostępnianie informacji dotyczących rynku nieruchomości w zakresie wartości nieruchomości cen transakcyjnych
f) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
g) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości
h) wykonywanie odpisów Aktów Własności Ziemi
i) Wydawanie zaświadczeń o toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym w trybie Ustawy z 1972r.
j) Wydawanie postanowień prostujących Akty Własności Ziemi
k) Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego
l) Informacje do sadów i innych instytucji w zakresie danych z ewidencji gruntów i budynków, oraz dokumentacji scaleniowej z terenu powiatu szydłowieckiego
m) Informacje udzielane na wniosek osób fizycznych i prawnych w zakresie właścicieli i osób władających gruntami.

2) w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa:

a) dokonywanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne,
b) sprzedaż, zamiana, darowizn lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,
c) sprzedawanie nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub oddawanie w użytkowanie wieczyste,
d) nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub przejmowanie nieodpłatne w użytkowanie wieczyste,
e) dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego, bez konieczności dokonywania dopłat,
f) przekazywanie gminom w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa lub powiatu, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,
g) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
h) orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na cele publiczne,
i) składanie w sądzie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego lub jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania,
j) przeprowadzanie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
k) udzielanie zezwoleń osobie realizującej cel publiczny, na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiłaby realizację celu publicznego,
l) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i wnioskowanie o dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,
m) orzekanie o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,
n) dokonywanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
o) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wywłaszczeniu nieruchomości,
p) orzekanie o przyznaniu nieruchomości zamiennej.
q) przejmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
r) określanie wysokości raty rocznej z tytułu użytkowania,
s) stwierdzanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
t) Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej, w szczególności:
- ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycena tych nieruchomości,
- plany wykorzystania zasobu Skarbu Państwa,
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
- Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
- Współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- Zbywanie oraz nabywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
- Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa,
- Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach uprawnień, o zapłatę należności z korzystanie z nieruchomości, o roszczeniach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej.
u) Współpraca przy prowadzeniu przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa,
v) Przygotowanie zapytania ofertowego na sporządzenie wycen nieruchomości,
w) Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa,
x) Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
y) Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
z) Ustalanie cen i opłat i rozliczanie z nieruchomości SP,
aa) Wywłaszczenie nieruchomości:
- złożenie wniosku do sądu o ujawnienie w Księdze Wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego,
- przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
- wydanie decyzji orzekającej o wywłaszczeniu,
- ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości.
bb) Ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
cc) Dokonanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
dd) Składanie wniosków o założenie księgi wieczystej, sprostowania i wykreślanie wpisów w księgach wieczystych Skarbu Państwa.

3) w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
a) Sprzedaż map oraz kopii dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
b) Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu powiatowego.
c) Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
d) Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
e) Zakładanie osnów szczegółowych;
f) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
g) Prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych:
- ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- rejestru cen i wartości nieruchomości,
- szczegółowych osnów geodezyjnych.
h) Udostępnianie zawartości baz danych w postaci standardowych opracowań tworzonych w postaci:
- mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
- wyrysów z mapy ewidencyjnej,
- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
i) Sporządzanie sprawozdań w zakresie obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
j) Kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego
k) przygotowanie warunków do zlecenia i nadzór nad pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków z terenu powiatu szydłowieckiego
l) Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów z zasobu, naliczanie należności i ich windykacja.

4) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
b) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
c) wydawanie decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji,
d) nakładanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, IVa, IV oraz torfowisk,
e) naliczanie opłat za niewłaściwe wykorzystanie próchniczej warstwy gleby,
f) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
g) naliczanie odszkodowania za szkody wynikające ze zmniejszenia produkcji roślinnej, wynikłej z wykonania nakazu,
h) zapewnianie prowadzenia co 3 lata dla gruntów położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych, badań poziomu skażenia gleb i roślin,
i) wykonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęski żywiołowej,
j) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania,
k) naliczanie opłat w przypadkach stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub niewykonania rekultywacji gruntów zdewastowanych w ustalonym okresie,
l) Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w zakresie ochrony gruntów z terenu powiatu w oparciu o Ustawę z dn.27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
m) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony gruntów rolnych

5) w zakresie scaleń i wymiany gruntów oraz gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa:
a) wydawanie decyzji w sprawach na przyznawanie nieodpłatnie własności działki będącej w użytkowaniu.
b) stwierdzanie wygaśnięcia użytkowania oraz przekazanie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
c) przekazywanie Lasom Państwowym na wniosek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów wchodzących w skład Zasobu w celu zalesienia.
d) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o scaleniu i wymianie gruntów:
- Przeprowadzanie postępowania scaleniowego lub wymiennego
- Kontrola, nadzór prowadzonych scaleń
- Rekultywacja gruntów poscaleniowych
- Wydawanie decyzji orzekającej o zmianie w projekcie scalenia
- Wydawanie decyzji orzekającej o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości >>